Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Zapytanie Ofertowe

Data publikacji: 2021-10-27

Zapytanie Ofertowe zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto w Centrum Zarządzania Edukacją

" Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Szkoły podstawowej w Maciejowicach

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 204KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 7792KB)
 3. SP Karniów formularz (plik docx 31KB)
 4. SP Maciejowice formularz (plik docx 27KB)
 5. protokół z udzielenia zamówienia publicznego (plik pdf 1274KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-03-03

Zapytanie Ofertowe pn: ,,Dostawa Laptopów do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
jest Gmina Kocmyrzów-LuborzycaZP.CZE.43.271.3.2021

Załączniki:

 1. zał nr 2 -projekt umowy (plik pdf 108KB)
 2. zał nr.1 formularz oferty (plik doc 28KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 180KB)
 4. Pytanie nr 1 (plik pdf 270KB)
 5. Informacja po otwarciu ofert (plik pdf 562KB)
 6. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 999KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2021-02-26

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania w Placówkach Oświatowych dla których Organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Znak sprawy: ZP.CZE.43.271.2.2021

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 573KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-02-19

ZAPYTANIE OFERTOWE pn: Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych

Załączniki:

 1. Formularz oferty zał. nr 2 (plik doc 34KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 (plik pdf 108KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 76KB)

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania -Zapytania Ofertowego bez wyboru oferty

Data publikacji: 2021-02-16

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania -Zapytania Ofertowego NR ZP.CZE.43.271.1.2021 pn: Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych, bez wyboru oferty

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamknięciu postępowania (plik pdf 536KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych na 2021 r

Data publikacji: 2021-02-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych na 2021 r

Załączniki:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych na 2021 r (plik pdf 1118KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-02-08

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Konserwację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 80KB)
 2. Zapytanie ofertowe SIWZ (plik pdf 107KB)
 3. Formularz oferty, zał nr 2 do SIWZ (plik doc 34KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-11-24

Zapytanie Ofertowe na zadanie: Dostawa i montaż sprzętu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
ZP.CZE.AT.2.2020

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 181KB)
 2. Formularz oferty (plik doc 30KB)
 3. umowa projekt (plik pdf 104KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 1035KB)
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 1033KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Data publikacji: 2020-10-16


Ogłoszenie nr 510204024-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: ,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514932-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CZE.ZP.4464.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 521067.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Radio Taxi Partner Sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 20/1
Kod pocztowy: 31-711
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 379439.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1468.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1728
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Data publikacji: 2020-10-01

Ogłoszenie nr 591937-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: ,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.cze.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie papierowej na adres wskazany poniżej
Adres:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
Numer referencyjny: CZE.ZP.4464.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. W zakres zamówienia wchodzi również przewóz uczniów na zajęcia dodatkowe organizowane i realizowane przez placówki oświatowe (tj. wszelkiego rodzaju zajęcia nadobowiązkowe, zawody sportowe, wycieczki tematyczne, imprezy okolicznościowe, itp.). Usługa nie obejmuje przewozu na różnego rodzaju zajęcia wspomagające, korekcyjne, rehabilitacyjne itp., które nie odbywają się w związku z tokiem zajęć szkolnych organizowanych i prowadzonych przez macierzystą placówkę oświatową ucznia, a w jakich uczeń bierze udział na skutek indywidualnej decyzji rodzica/prawnego opiekuna. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia z przewozów korzystać będą tylko w/w osoby posiadające miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Trasy przewozu (punkty początkowe i docelowe) przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający na stan obecny szacuje, że w ramach przedmiotu zamówienia dowożonych będzie: 31 osób. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tzw. SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,95
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia podobne nie przekroczą więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegać one będą na powtórzeniu usług transportu (pod warunkiem, że dotychczas świadczona usługa była nienaganna). Ewentualna realizacja zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy po przeprowadzonych negocjacjach w trybie ,,zamówienie z wolnej ręki, zakładając że cena jednostkowa świadczenia podobnej ,,nowej usługi nie będzie wyższa niż cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: posiadają licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub w przypadku Wykonawców zagranicznych odpowiednio dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania uprawniający, zgodnie z przepisami prawa do wykonywania przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub w przypadku Wykonawców zagranicznych odpowiednio dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania uprawniający, zgodnie z przepisami prawa do wykonywania przedmiotu zamówienia. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie z należytą starannością w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) co najmniej: - 1 zamówienia o wartości przy najmniej 300 000 zł. netto, obejmującego swoim zakresem dowóz transportem samochodowym przy najmniej 30 osób niepełnosprawnych we wskazane miejsce (np.: placówka oświatowa, placówka rehabilitacji, dom opieki, itp. miejsce), przez okres przy najmniej 12 miesięcy, b) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. przy najmniej: - 4 sprawnymi technicznie pojazdami typu bus dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednym rezerwowym (wymaga się by przynajmniej 2 pojazdy dostosowane były do przewozu osób na wózkach inwalidzkich), UWAGA! Pod pojęciem pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych należy rozumieć pojazdy dostosowane do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażone w szczególności w windę lub najazdy i posiadające bezpieczne miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wyposażone w system uniemożliwiający przesuwanie się wózka podczas transportu. c) dysponują osobami uprawnionymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wymaga się, by Wykonawca dysponował do realizacji przedmiotu zamówienia przy najmniej następującym potencjałem kadrowym: - 4 osobami w tym jedną rezerwową, które pracować będą jako kierowcy samochodów specjalistycznych do przewozu osób niepełnosprawnych, które są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej. Wymaga się, by szkolenie w tym zakresie było odbyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i prowadzone było przez uprawnioną do tego instytucję lub podmiot, - 4 osobami w tym jedną rezerwową, które pracować będą jako opiekunowie. Każdy opiekun ma posiadać: - przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej. Wymaga się, by szkolenie w tym zakresie było odbyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i prowadzone było przez uprawnioną do tego instytucję lub podmiot, - przeszkolenie w zakresie bezpiecznego transportu osób niepełnosprawnych, które prowadzone było przez uprawnioną do tego instytucję lub podmiot (pod użytym pojęciem transport należy rozumieć pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej lub przemieszczanie osoby niepełnosprawnej ), - doświadczenie w pełnieniu opieki nad osobą niepełnosprawną przez okres min. 6 miesięcy, nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Wykonawca w składanej ofercie winien pokazać osoby, którymi zamierza realizować zamówienie publiczne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny (w ofercie Wykonawca może złożyć w/w dyspozycje, dopisując do formularza oferty stosowny zapis). ...Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk.a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. ...Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk. a. ...Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, druk wykazu wykonanych usług, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, c) wykaz narzędzi (wykaz pojazdów specjalistycznych) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do realizacji zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób które realizować będą zamówienie, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, dodatkowo: ...Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
.Wykonawca składa ofertę na przygotowanym do tego specjalnie druku (druk formularza oferty), stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania, w sytuacjach opisanych w SIWZ (np.: wspólne ubieganie się o zamówienie). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ . 5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ . 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wiek pojazdów 30,00
kara za niewłaściwie realizowane zamówienie, naliczana za następujące zdarzenia: przyjazd sam. po odbiór os. niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, który nie jest dostosowany do przewozu os. na wózku inwalidzkim lub przyjazd samochodu po odbiór os.niepełnosprawnych, który jest niesprawny tech. 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: 1) ilość dowożonych osób (zwiększenie ilości dowożonych osób lub zmniejszenie ilości dowożonych osób). Powodem takiej zmiany mogą być potrzeby objęcia dowozem dodatkowych osób zgłoszonych do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy lub zmniejszenie się liczby dowożonych osób. Zmiana ta skutkować będzie korektą całkowitej wartości umowy; przy założeniu że cena jednostkowa, ustalona w drodze postępowania przetargowego, jest niezmienna. 2) osoby bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne u Wykonawcy, zdarzenia losowe lub nienależyte wykonywanie obowiązków w ramach świadczonej usługi. Zmieniamy personel techniczny musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. 3) godziny dowozu i odwozu dzieci. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne w placówce szkolnej, wytyczne nadrzędnej Instytucji Oświatowej; 4) samochód wskazany w ofercie do realizacji zamówienia, tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach, nie wynikających z winy Wykonawcy. Powodem takiej zmiany może być okoliczność skutkująca niemożliwością wykonywania usługi za pomocą wcześniej wskazanego pojazdu (np.: awaria, wypadek, kradzież, itp). Potrzeba zmiany może wynikać również z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zmieniany samochód musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej, w szczególności wymagania w zakresie stanu technicznego, wyposażenia. Zmieniany pojazd nie może być starszy niż pojazd wcześniej zaoferowany przez Wykonawcę na to miejsce. 5) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego; 6) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy; 7) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację robót budowlanych. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego; 8) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy, po spełnieniu warunków o których mowa w umowie; 9) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku ustawowej zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 10) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 11) trasy przewozu dzieci, o których mowa w załączniku do umowy. Zmiana może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, np.: zmiana szkół, placówek oświatowych, do których dowożone są osoby niepełnosprawne; zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych, które zostają objęte zamówieniem; zmiana personalna osób, które zostały objęte dowozem (np.: osoba która dotychczas była objęta dowozem, przestaje być dowożona a zamówieniem zostaje objęta inna osoba niepełnosprawna), itp. 2. Możliwa będzie również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 270KB)
 2. zał 1 do SIWZ (plik pdf 81KB)
 3. zał 2 do SIWZ (plik doc 34KB)
 4. zał 3 do SIWZ (plik doc 21KB)
 5. Zał 4 do SIWZ (plik doc 18KB)
 6. Zał 5 do SIWZ (plik doc 35KB)
 7. Zał nr 6 do SIWZ (plik doc 23KB)
 8. zał 7 do SIWZ (plik doc 16KB)
 9. Zał 8 do SIWZ (plik doc 26KB)
 10. Zał 9 do SIWZ (plik pdf 146KB)
 11. Zał nr 10 do SIWZ (plik doc 18KB)
 12. Wyjasnienie nr 1 (plik pdf 832KB)
 13. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 1126KB)
 14. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 1784KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-09-18

"Remont korytarza ze schodami w Przedszkolu Samorządowym Akademia Przedszkolaka" Wysiołek Luborzycki 160B 32-010 Luborzyca

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe SIWZ (plik pdf 198KB)
 2. zał nr 1 (plik pdf 177KB)
 3. Zał nr 2 (plik doc 18KB)
 4. Zał nr 3 (plik doc 21KB)
 5. zał nr 4 (plik doc 20KB)
 6. Zał nr 5 (plik doc 28KB)
 7. zał nr 6 (plik pdf 92KB)
 8. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 635KB)
 9. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 532KB)

Wyjaśnienie i modyfikacja

Data publikacji: 2020-09-14

Wyjaśnienie i modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia Zapytania Ofertowego na zadanie: ,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) do szkół podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
cz. II Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

II cz. przedmiotu zamówienia pn: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach
zmiana terminu składania oferty z dnia 15.09.2020 r. Godz . 11.00 na dzień 17.09.2020 r. godz .11.00
ZP.CZE.RO.1.2020zał nr 1 zapytanie

Załączniki:

 1. Wyjaśnienie i modyfikacja (plik pdf 1214KB)

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania Ofertowego ZP.CZE.RO.1.2020

Data publikacji: 2020-09-11

Wyjaśnienie i modyfikacja tabeli formularza oferty zał. Nr 1 cz. II Zapytania Ofertowego na zadanie: ,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) do szkół podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
ZP.CZE.RO.1.2020
Wyjasnienie nr 1

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-09-07

Zapytanie ofertowe na zadanie:

,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) do szkół podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
ZP.CZE.RO.1.2020

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 160KB)
 2. zał. nr 1 formularz oferty cz.I (plik odt 20KB)
 3. zał nr 1 formularz oferty cz. II (plik odt 25KB)
 4. Zał nr.2 projekt umowy (plik pdf 98KB)
 5. zał nr1 Formularz oferty -poprawiony (plik odt 25KB)
 6. Informacja z otwarcia ofert I cz. zadania (plik pdf 1420KB)
 7. Informacja z otwarcia ofert II cz. zadania (plik pdf 2228KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty

Data publikacji: 2020-07-13

Zapytanie ofertowe na zadanie:
,,Dostawa sprzętu multimedialnego
do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
ZP.CZE.RZ.2.2020

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 1206KB)

Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne" (archiwum)...