Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o wyborze oferty

2020-07-13

Zapytanie ofertowe na zadanie:
,,Dostawa sprzętu multimedialnego
do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”
ZP.CZE.RZ.2.2020

Dołączone pliki:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-06-26

Zapytanie ofertowe na zadanie:
"Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów - Luborzyca".
ZP.CZE.RZ.2.2020

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na zadanie: ,,Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

2020-06-19

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
ZP.CZE.RZ.2.2020

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty

2020-06-12

Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) w załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu zamówienia pn:
DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Dołączone pliki:


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

2020-06-04

Zapytanie Ofertowe na zadanie"DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA"
ZP.CZE.AP.4.2020
Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu:”AKADEMIA
PRZEDSZKOLAKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020

Dołączone pliki:


Wyjaśnienie nr 2. do zadanego pytania dot. postepowania na zadanie pn:

2020-06-03

Wyjaśnienie nr 2. do zadanego pytania do postępowania na realizacje zadania pn: Dostawa i montaż platformy schodowej w Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca".
Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Wyjaśnienie do zadanego pytania dot. postepowania na zadanie pn:" Dostawa i montaż platformy schodowej w Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

  2020-06-02

  Wyjaśnienie do zadanego pytania do postępowania na realizacje zadania pn: Dostawa i montaż platformy schodowej w Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca".
  Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Zapytanie ofertowe

   2020-05-27

   Informacje o ogłoszeniu
   Data publikacji ogłoszenia
   27-05-2020
   Termin składania ofert
   04-06-2020
   Numer ogłoszenia
   1247362
   Status ogłoszenia
   Aktualne
   Miejsce i sposób składania ofert
   Ofertę cenową na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wykaz oferowanych produktów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę w zakresie montażu platform schodowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, należy złożyć do dnia 04.06.2020 r. do godz. 10:00 na adres: : Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów
   Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
   Jadwiga Łach
   Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
   123871176
   Skrócony opis przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem zamówienia jest , dostawa i montaż platformy schodowej na potrzeby projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”.
   Kategoria ogłoszenia
   Dostawy
   Podkategoria ogłoszenia
   Dostawy inne
   Miejsce realizacji zamówienia
   Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kocmyrzów-Luborzyca
   Opis przedmiotu zamówienia
   Cel zamówienia
   Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych
   Przedmiot zamówienia
   Przedmiotem zamówienia jest , dostawa i montaż platformy schodowej na potrzeby projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”.
   Kod CPV
   33196200-2
   Nazwa kodu CPV
   Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
   Harmonogram realizacji zamówienia
   Do 30 dni od dnia podpisania umowy
   Załączniki
   Wzór umowy
   Wykaz oferowanych produktów
   Wykaz usług montażu platform schodowych zrealizowanych przez Wykonawcę
   Wzór formularza ofertowego
   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
   Pytania i wyjaśnienia
   Zdjęcie poglądowe schodów
   Wiedza i doświadczenie
   O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług montażu platform schodowych bez względu na ich wartość.

   Spełnienie w/w warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 6.tj: Oferty cenowej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wykaz oferowanych produktów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę w zakresie montażu platform schodowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego,
   Warunki zmiany umowy
   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
   Ocena oferty
   Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
   Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
   Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

   a) cena brutto

   85 %,
   b) termin dostawy

   10 %.

   Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy.


   Maksymalny termin dostawy wymagany przez zamawiającego wynosi 30 dni. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 20 do 30 dni. Zaoferowany przez wykonawcę termin dostawy krótszy niż 20 dni nie będzie dodatkowo punktowany.

   Jeśli Wykonawca nie poda w „Formularzu ofertowym” oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 30 dni.

   c) włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia – 5%

   Kryterium punktowane będzie według następujących zasad:

   brak włączenia osób z niepełnosprawnościami w wykonanie zamówienia: 0 pkt

   min. 1 osoba z niepełnosprawnością włączona w wykonanie zamówienia: 5 pkt

   Punkty w zakresie przedmiotowego kryterium przyznawane będą za włączenie w aktywną realizację zamówienia min. 1 osoby posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim.

   Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę spełnienia kryterium dotyczącego włączenia osób z niepełnosprawnościami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zadeklaruje, iż włączy w realizację zamówienia min. 1 osobę z niepełnosprawnościami, obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt włączenia w/w osoby.

   Jeżeli pomimo złożenia deklaracji o włączeniu osób z niepełnosprawnościami w realizację zamówienia, Zamawiający nie włączy w realizację zamówienia co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
   Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
   (Cmin/Cb * 85%) * 100 + T + N = ilość punktów gdzie:

   Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; Cb – cena oferty rozpatrywanej;

   T – Punkty za długość terminu dostawy w ofercie badanej przyznane w następujący sposób:

   30 dni: 5 pkt

   20 dni: 10 pkt
   N – punkty przyznane za włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia;
   100 – stały wskaźnik.
   Zamawiający - Beneficjent
   Nazwa
   GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   Adres
   32-010 Luborzyca

   małopolskie , krakowski

   Numer telefonu
   123871410
   Fax
   123871410
   NIP
   6821605658
   Tytuł projektu
   Akademia Przedszkolaka
   Numer projektu
   RPMP.10.01.01-12-0103/19-00

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2020-04-10

   Zapytanie ofertowe na zadanie:
   ,,Dostawa sprzętu multimedialnego
   do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
   jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”
   ZP.CZE.RZ.1.2020

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   2020-04-10

   Zapytanie ofertowe na zadanie:
   ,,Dostawa sprzętu multimedialnego
   do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
   jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”
   ZP.CZE.RZ.1.2020

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2020-04-07

   ,,Dostawa sprzętu multimedialnego
   do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty

   2020-04-06

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
   MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
   PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
   W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   ZP.CZE.A.P.3.2020
   - I część przedmiotu zamówienia pn: MONTAŻ OGRODZENIA
   - II część przedmiotu zamówienia pn: WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

   2020-03-27

   Ogłoszenie nr 510055218-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   Zamieszczanie ogłoszenia:
   obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy:
   zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   tak
   Nazwa projektu lub programu
   Akademia Przedszkolaka objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 515194-N-2020
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   nie

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
   Administracja samorządowa
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
   ZP.CZE.A.P.2.2020
   II.2) Rodzaj zamówienia:
   Dostawy
   II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
   DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   II.4) Informacja o częściach zamówienia:
   Zamówienie było podzielone na części:
   nie
   II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

   Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 48000000-8, 72000000-5
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   Przetarg nieograniczony
   III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
   nie
   III.3) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   CZĘŚĆ NR: 1
   NAZWA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/03/2020
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 74780.00
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: FHU Horyzont Krzysztof Lech
   Email wykonawcy: biuro@horyzont.gorlice.pl
   Adres pocztowy: ul. 11 listopada 21
   Kod pocztowy: 38-300
   Miejscowość: Gorlice
   Kraj/woj.: małopolskie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 87218.40
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 87218.40
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88637.25
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:

   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   IV.9.1) Podstawa prawna
   Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
   IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   2020-03-16

   Ogłoszenie nr 510047758-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
   Zamieszczanie ogłoszenia:
   obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy:
   zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   tak
   Nazwa projektu lub programu
   Akademia Przedszkolaka objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 514932-N-2020
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   nie

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
   Administracja samorządowa
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
   ZP.CZE.A.P.1.2020
   II.2) Rodzaj zamówienia:
   Dostawy
   II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
   ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA" Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
   II.4) Informacja o częściach zamówienia:
   Zamówienie było podzielone na części:
   tak
   II.5) Główny Kod CPV: 39162000-5

   Dodatkowe kody CPV: 39162200-7, 48000000-8, 37000000-8
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   Przetarg nieograniczony
   III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
   nie
   III.3) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zabawki i pomoce dydaktyczne
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 280311.63
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: MOJE BAMBINO S.p z o.o
   Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
   Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
   Kod pocztowy: 93-428
   Miejscowość: Łódź
   Kraj/woj.: łódzkie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 273569.58
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 273569.58
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347383.50
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:

   CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Artykuły Plastyczne
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 75256.91
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: MOJE BAMBINO S.p z o.o
   Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
   Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
   Kod pocztowy: 93-428
   Miejscowość: Łódź
   Kraj/woj.: łódzkie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 60145.75
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 60145.75
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60145.75
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:

   CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wyposażenie
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 79532.52
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: MOJE BAMBINO Sp. z o.o.
   Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
   Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
   Kod pocztowy: 93-428
   Miejscowość: Łódź
   Kraj/woj.: łódzkie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 72157.44
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 72157.44
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147670.11
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:

   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   IV.9.1) Podstawa prawna
   Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
   IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


   INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

   2020-03-16

   Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą prawo zamówień publicznych, po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn:

   MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
   PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
   W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych (tj, Dz.U. Z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm)

   Dołączone pliki:


   Wyjaśnienie do zadanego pytania stanowiące zał nr.1 do postępowania na realizację zadania pn: Montaż ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

   2020-03-10

   Zgodnie z art.38 ustawy z dnia z 29 stycznia2004} r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 20l8 r. poz. 1986, udziela się odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania na realizację zadania pn: Montaż ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PN: Montaż ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

   2020-03-10

   Ogłoszenie nr 540043949-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.
   Luborzyca:
   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
   OGŁOSZENIE DOTYCZY:
   Ogłoszenia o zamówieniu
   INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
   Numer: 520689-N-2020
   Data: 05.03.2020
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
   Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
   www.cze.edu.pl
   SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
   II.1) Tekst, który należy zmienić:
   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: IV
   Punkt: 6.2
   W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-13, godzina: 10:00,
   W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-16, godzina: 10:00,


   Wyjaśnienie i modyfikacja nr 1 do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaoraz zał. Nr 8 do (SIWZ) na realizacje zadania pn:"Montaz ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka w gminie Kocmyrzów-Luborzyca

   2020-03-10

   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 t. poz. 1986, z późn. zm,) W postępowaniu na realizacje zadania pn: „MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW – LUBORZYCA”, udzielam następujących wyjaśnień i modyfikuję zapisy SIWZ oraz zał. Nr. 8 „ Projekt umowy”, w których doszło do oczywistej omyłki pisarskiej:

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty

   2020-03-10

   W załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu zamówienia pn: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO
   I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
   "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ZP.CZE.A.P.2.2020

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

   2020-03-05

   Ogłoszenie nr 520689-N-2020 z dnia 2020-03-05 r.

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Tak

   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane jest w ramach Projektu:Akademia Przedszkolaka objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Nie
   www.cze.edu.pl

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie
   nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Adres:

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   Numer referencyjny: ZP>CZE.AP.3.2020
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:
   Tak
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
   wszystkich części
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest montaż ogrodzenia placu zabaw i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim. Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu:”AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

   II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
   Dodatkowe kody CPV:
   Kod CPV
   37535200-9


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie dodatkowe dotyczyć może powtórzenia elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (zwiększenie bieżących dostaw). Zamówienia polegające na wykonaniu dodatkowych dostaw zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba u Zamawiającego i zostaną zapewnione na ten cel środki finansowe. Wysokość wynagrodzenia zamówień dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o jednostkowe stawki cenowe oferty wybranej w przetargu .
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach: lub dniach: 30
   lub
   data rozpoczęcia: lub zakończenia:

   II.9) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków: 1) Warunki udziału w niniejszym postępowaniu zostały ustalone odrębnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia: A) warunki obowiązujące dla I części przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują niezbędnym potencjałem kadrowym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 3 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za dostawę i realizację montażu ogrodzenia B) warunki obowiązujące dla II części przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:- w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 2 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za dostawę i realizację wyposażenia placu zabaw
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację danej części przedmiotu zamówienia (tj. I lub II część przedmiotu zamówienia) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny. - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   1) Warunki udziału w niniejszym postępowaniu zostały ustalone odrębnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia: A) warunki obowiązujące dla I części przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują niezbędnym potencjałem kadrowym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 3 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za dostawę i realizację montażu ogrodzenia B) warunki obowiązujące dla II części przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący:- min. 2 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za dostawę i realizację wyposażenia placu zabaw
   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   Zgodnie z art. 25 a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca dołącza do oferty składanej na realizację wybranej przez siebie części przedmiotu zamówienia, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 w/w ustawy - dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz w zakresie art. 22 ust.1 w/w ustawy – dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dotyczącego zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu – przypisany dla danej części przedmiotu zamówienia, stanowi odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do SIWZ .2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowią w/w załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do SIWZ . 3) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ . 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu przypisany dla danej części przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ .
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   Wykonawca składa ofertę na przygotowanym do tego specjalnie druku (druk formularza oferty), stanowiącym załącznik do SIWZ Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania, w sytuacjach opisanych w SIWZ (np.: wspólne ubieganie się o zamówienie). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. braku podstaw do wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawie, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ.
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria Znaczenie
   cena 60,00
   gwarancja 40,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: a) wszelkie terminy realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, np.: przedłużająca się procedura przetargowa. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas wynikający z niepotrzebnej zwłoki; innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy. b) personel realizujący zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. Jeżeli zmieniany personel realizował zamówienie w oparciu o umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ to wprowadzony na jego zakres czynności personel również winien być zatrudniony na umowę o pracę. c) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych dotychczasowego Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym, d) zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, e) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, f) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej umowy, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2020-03-13, godzina: 10:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   > j.polski
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
   IV.6.5) Informacje dodatkowe:
   Informujemy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będzie również: Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Kocmyrzów – Luborzyca, ul. Jagiellońska 2, 32-010 Luborzyca, tel: 12 387-14-10, e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/; inspektorem ochrony danych osobowych w /Gminie Kocmyrzów - Luborzyca/ jest wybrany do tego podmiot /z którym można kontaktować się pod w/w adres e-mail i telefonem *; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /postępowanie prowadzone pn: MONTAŻ OGRODZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA , NR PROCEDURY: ZP.CZE.AP.3.2020/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


   Część nr: 1 Nazwa: MONTAŻ OGRODZENIA
   1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Montaż ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim 160 B. Ogrodzenie z siatki zielonej na słupkach stalowych obsadzonych w cokole ( rozstaw 2,40) o wysokości 1,50 z deskami betonowymi - 178 metrów. Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej o szer. 200 cm, wys. 1,50 m. z fundamentami ( 2 kpl.) Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej o szer. 150 cm, wys. 1,50 m. z fundamentami ( 3 kpl.) Dostawa i montaż bramy stalowej malowanej proszkowo o szer. 4 m, wys.1,5 m sterowanej pilotem z fundamentami.( 1 szt.)
   2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

   3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   4) Czas trwania lub termin wykonania:
   okres w miesiącach:
   okres w dniach: 30
   data rozpoczęcia:
   data zakończenia:
   5) Kryteria oceny ofert:
   Kryterium Znaczenie
   cena 60,00
   gwarancja 40,00

   6) INFORMACJE DODATKOWE:


   Część nr: 2 Nazwa: WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
   1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiolku Luborzyckim 160 B. Domek/ Altanka Konstrukcja drewno lite bezrdzeniowe impregnowane, daszek – tworzywo sztuczne. Wewnątrz miejsce do siedzenia i/lub stolik, niezamykane, bez powierzchni bezpiecznej wokół Tablica kredowa Konstrukcja drewno lite bezrdzeniowe impregnowane z elementami tworzywa sztucznego, płyta na tablicę do malowania kredą Zestaw kółko krzyżyk + tablica kredowa Konstrukcja drewno lite bezrdzeniowe impregnowane z elementami tworzywa sztucznego oraz z tablicą do malowania kredą Stolik do piaskownicy 2 szt. Konstrukcja drewno lite bezrdzeniowe impregnowane z elementami tworzywa sztucznego i płyty HDPE Ścianka/domek wspinaczkowy Konstrukcja drewno lite bezrdzeniowe impregnowane z elementami tworzywa sztucznego lub konstrukcja metalowa oraz płyta HDPE lub WD Karuzela okrągła Karuzela wykonana z rur metalowych. Siedziska wykonane z płyty HDPE. Platforma wykonana z blachy aluminiowej. Średnica 150 cm. Zestaw sprawnościowy Konstrukcja drewno lite z zaoblonymi krawędziami. Elementy metalowe zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. Podesty z materiałów antypoślizgowych i wodoodpornych. Pozostałe elementy z PCV lub płyty HDPE. Huśtawka wagowa Konstrukcja metalowa zabezpieczona przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Montaż przez betonowanie w gruncie betonem. Siedziska wykonane z płyty HDPE. Uchwyty metalowe, antykorozyjne. Wymiary 3m x 35 cm Ławka parkowa 4 szt. Konstrukcja – profil metalowy malowany proszkowo odporny na działanie czynników zewnętrznych. Listwy – drewno lite bezrdzeniowe, impregnowane. Kosz na śmieci 4 szt. Konstrukcja metalowa z daszkiem, pojemność 35l Powierzchnia bezpieczna ok 20 m2 Nawierzchnia o grubości do 5 cm wylewana lub z płyt gumowych. Montaż pod ściankami wspinaczkowymi.
   2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

   3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   4) Czas trwania lub termin wykonania:
   okres w miesiącach:
   okres w dniach: 30
   data rozpoczęcia:
   data zakończenia:
   5) Kryteria oceny ofert:
   Kryterium Znaczenie
   cena 60,00
   gwarancja 40,00

   6) INFORMACJE DODATKOWE:

   Dołączone pliki:

   1. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (plik PDF, 276KB)
   2. ZAŁ. NR 1 (plik PDF, 63KB)
   3. ZAŁ. NR 2 (plik PDF, 56KB)
   4. FORMULARZ OFERTY (plik DOC, 33KB)
   5. FORMULARZ OFERTY CZ.II (plik DOC, 33KB)
   6. OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZAŁ. NR 4 CZ.I (plik DOC, 20KB)
   7. OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZAŁ. NR 4 CZ.II (plik DOC, 20KB)
   8. OŚWIADCZENIE DOT. WARUNKÓW UDZIAŁU ZAŁ. NR 5 CZ.I (plik DOC, 17KB)
   9. OŚWIADCZENIE DOT. WARUNKÓW UDZIAŁU ZAŁ. NR 5 CZ.II (plik DOC, 17KB)
   10. OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAŁ. NR 6 CZ.I (plik DOC, 36KB)
   11. OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAŁ. NR 6 CZ.II (plik DOC, 36KB)
   12. WYKAZ OSÓB ZAŁ. NR 7 (plik DOC, 19KB)
   13. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 8 (plik PDF, 160KB)
   14. Wyjaśnienie i modyfikacja nr 1 (plik PDF, 1068KB)
   15. SIWZ (plik PDF, 275KB)
   16. zał. nr 8 projekt Umowy (plik PDF, 157KB)

   Ogłoszenie o wyborze oferty

   2020-03-05

   W załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu zamówienia pn: ,,,Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, art. plastycznych oraz wyposażenia do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka w gminie Kocmyrzów-Luborzyca" ZP.CZE.A.P.1.2020

   Dołączone pliki:


   Wyjaśnienie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pnDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   2020-02-28

   Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
   zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.) w
   załączeniu przekazuję scan odpowiedzi na otrzymane zapytanie do zapisów
   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ) na realizację
   zadania pn: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO
   I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
   "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, poniżej udziela się następujących wyjaśnień:

   Dołączone pliki:


   Wyjaśnienie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn:,,DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

   2020-02-25

   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.) w odpowiedzi na otrzymane zapytanie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ) na realizacje zadania pn,,DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH
   ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, poniżej udziela się następujących wyjaśnień:

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

   2020-02-21

   Ogłoszenie nr 515194-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Tak

   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane jest w ramach Projektu:Akademia Przedszkolaka objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Nie
   www.cze.edu.pl

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie
   nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Adres:

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   Numer referencyjny: ZP.CZE.A.P.2.2020
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:
   Nie
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
   Dodatkowe kody CPV:
   Kod CPV
   32322000-6
   48000000-8
   72000000-5


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie dodatkowe dotyczyć może powtórzenia elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (zwiększenie bieżących dostaw). Zamówienia polegające na wykonaniu dodatkowych dostaw zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba u Zamawiającego i zostaną zapewnione na ten cel środki finansowe. Wysokość wynagrodzenia zamówień dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o jednostkowe stawki cenowe oferty wybranej w przetargu .
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach: lub dniach: 30
   lub
   data rozpoczęcia: lub zakończenia:

   II.9) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wymaga się aby Wykonawca posiadał : środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków: Warunki udziału w niniejszym postępowaniu dla przedmiotu zamówienia: A) warunki obowiązujące dla zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują niezbędnym potencjałem kadrowym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 1 osobą, która odpowiedzialna będzie za realizację dostawy sprzętu objętego w przedmiocie zamówienia i wykonywać będzie jego instalację; - min. 1 osobą która przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny. - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk a.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria Znaczenie
   Cena 60,00
   gwarancja 40,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: a) wszelkie terminy realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, np.: przedłużająca się procedura przetargowa. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas wynikający z niepotrzebnej zwłoki; innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy. b) personel realizujący zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. Jeżeli zmieniany personel realizował zamówienie w oparciu o umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ to wprowadzony na jego zakres czynności personel również winien być zatrudniony na umowę o pracę. c) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych dotychczasowego Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym, d) zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, e) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, f) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców, 2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej umowy, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2020-03-02, godzina: 10:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   >
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
   IV.6.5) Informacje dodatkowe:
   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

   2020-02-21

   ,,DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH
   ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA"

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy"

   Dołączone pliki:


   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   2020-02-06

   Plan zamówień publicznych na 2020 rok Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie Luborzycy

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty

   2020-01-02

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze Zapytania Ofertowego ZP.CZE.6.2019

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   2020-01-02

   Informacja z otwarcia ofert dn. 02.01.2020 r. Zapytanie Ofertowe nr ZP.CZE.6.2019

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2019-12-24

   ZAPYTANIE OFERTOWE NA: konserwację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego w placówkach oświatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2019-10-10

   Dostawa artykułów papierniczych do Szkół Podstawach
   z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie Ofertowe

   2019-10-10

   o nr ZP.CZE.RO.5.2019 pn:
   Dostawa wyposażenia, sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

   Dołączone pliki:


   Zapytanie Ofertowe

   2019-10-08

   ZP.CZE.RO.4.2019
   ,,Dostawa wyposażenia, sprzętu komputerowego, multimedialnego i pomocy dydaktycznych niezbędnych
   do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) dla Szkoły Podstawowej
   im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

   Dołączone pliki:


   ,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU”

   2019-10-02

   Ogłoszenie nr 605038-N-2019 z dnia 2019-10-02 r.

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: ,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU”
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

   czytaj całość publikacji ",,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU”"

   Dołączone pliki:


   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-09-10

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:
   ,,DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 10.09.2019 r.

   2019-09-10

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.09.2019r. dotycząca postępowania przetargowego realizowanego pn.: "DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA".

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

   2019-09-06

   Ogłoszenie nr 510187711-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
   Zamieszczanie ogłoszenia:
   obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy:
   zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   tak
   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane jest w ramach Projektu ,,Małopolskie Talenty" objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 571500-N-2019
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 540152016-N-2019

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   Informacje dodatkowe:
   Powyżej wskazano nr ostatniego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Wszystkie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 1) 16.07.2019 540145830-N-2019; 2) 18.07.2019 540148411-N-2019; 3) 23.07.2019 540152016-N-2019.

   I. 1) NAZWA I ADRES:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): http://www.gzo.edu.pl
   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
   ZP.CZE.TAL.2019
   II.2) Rodzaj zamówienia:
   Dostawy
   II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
   Przedmiotem zamówieni, a jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedioanego i interaktywnego do placówek oświatowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca, tj. dla Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach.
   II.4) Informacja o częściach zamówienia:
   Zamówienie było podzielone na części:
   tak
   II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

   Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 48000000-8, 72000000-5
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   Przetarg nieograniczony
   III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
   nie
   III.3) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Koarniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 292682.93
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 4
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: FHU HORYZONT Krzysztof Lech
   Email wykonawcy: biuro@horyzont.gorlice.pl
   Adres pocztowy: ul. 11- 21Listopada
   Kod pocztowy: 38-300
   Miejscowość: Gorlice
   Kraj/woj.: małopolskie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 347110.68
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 347110.68
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 482871.75
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:
   Ceny ofert w I cz. uwzględniają należny podatek VAT który Zamawiający odprowadzi do U.S. (odwrócony podatek VAT).

   CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia meblowego do pracowni językowych na 16 stanowisk w Szkole Podstawowej w Luborzycy i Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 16260.16
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 4
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: FHU HORYZONT Krzysztof Lech
   Email wykonawcy: biuro@horyzont.gorlice.pl
   Adres pocztowy: ul. 11 -Listopada 21
   Kod pocztowy: 38-300
   Miejscowość: Gorlice
   Kraj/woj.: małopolskie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 19926.00
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 19926.00
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47676.33
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:

   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   IV.9.1) Podstawa prawna
   Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
   IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


   Wyjaśnienie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn: ,,DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA „

   2019-09-06

   Wszyscy Wykonawcy
   zainteresowani postępowaniem

   Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
   zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.) w
   załączeniu przekazuję scan odpowiedzi na otrzymane zapytanie do zapisów
   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ) na realizacje
   zadania pn: ,,DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
   W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA „
   wraz z treścią otrzymanego zapytania do SIWZ (bez ujawniania źródła
   zapytania).

   Dołączone pliki:


   DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

   2019-09-02

   Ogłoszenie nr 592312-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Tak

   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: "Małopolskie Talenty " objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Nie
   www.cze.edu.pl

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie
   nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Adres:

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   Numer referencyjny: ZP.CZE.TAL.2.2019
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:
   Nie
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca, tj. dla Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach. Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu:”Małopolskie Talenty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   II.5) Główny kod CPV: 39162000-5
   Dodatkowe kody CPV:
   Kod CPV
   39162200-7
   48000000-8


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie dodatkowe dotyczyć może powtórzenia elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (zwiększenie bieżących dostaw). Zamówienia polegające na wykonaniu dodatkowych dostaw zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba u Zamawiającego i zostaną zapewnione na ten cel środki finansowe. Wysokość wynagrodzenia zamówień dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o jednostkowe stawki cenowe oferty wybranej w przetargu .
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach: lub dniach: 30
   lub
   data rozpoczęcia: lub zakończenia:

   II.9) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków: a) dysponują niezbędnym potencjałem kadrowym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 2 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za realizację dostawy pomocy dydaktycznych objętych przedmiotem zamówienia.
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 :Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ.
   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   Wykonawca składa oferte na druku Zamawiającego - formularz oferty, stanowiący załącznik do SIWZ
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
   Nie
   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
   Nie

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria Znaczenie
   cena 60,00
   okres gwarancji 40,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: a) wszelkie terminy realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, np.: przedłużająca się procedura przetargowa. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas wynikający z niepotrzebnej zwłoki; innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy. b) personel realizujący zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. Jeżeli zmieniany personel realizował zamówienie w oparciu o umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ to wprowadzony na jego zakres czynności personel również winien być zatrudniony na umowę o pracę. c) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych dotychczasowego Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym, d) zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, e) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, f) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców, 2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej umowy, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2019-09-10, godzina: 10:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
   Nie
   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   >
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
   IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
   IV.6.6) Informacje dodatkowe:
   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Dołączone pliki:


   Unieważnienie postępowania przetargowego realizowanego pn.: "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA".

   2019-08-28

   Ogłoszenie nr 510180193-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia:
   obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy:
   zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   nie
   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 585785-N-2019
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   nie

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url):
   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
   ZP.CZE.4.2019
   II.2) Rodzaj zamówienia:
   Usługi
   II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dowóz uczniów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz odwóz ich po zajęciach szkolnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia.
   II.4) Informacja o częściach zamówienia:
   Zamówienie było podzielone na części:
   nie
   II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   Przetarg nieograniczony
   III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
   nie
   III.3) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   Postępowanie / część zostało unieważnione
   tak
   Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
   art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP Oferta z najniższą cena przekracza zabezpieczone środki w budżecie. tj. kwotę 221887,50 zł brutto

   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   IV.9.1) Podstawa prawna
   Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
   IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2019-08-23

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA" pod nr ZP.CZE.4.2019 z dnia 13.08.2019

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   2019-08-23

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego pn."DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA" na realizację zadania I cz. przedmiotu zamówienia pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach" oraz na realizację II cz. przedmiotu zamówienia pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia meblowego do pracowni językowych na 16 stanowisk w Szkole Podsawowej w Luborzycy i Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach". Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: "Małopolskie Talenty " objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2019-08-22

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym nr ZP.CZE.AT.3.2019 pn.: "Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach Gmina Kocmyrzów- Luborzyca".

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2019-08-21

   Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn: "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA".

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 19.08.2019r.

   2019-08-19

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.08.2019r. dotycząca zapytania ofertowego na zadanie: "Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach Gmina Kocmyrzów - Luborzyca".
   Zapytanie ofertowe realizowane w ramach Programu Rządowego "Aktywna Tablica".

   Dołączone pliki:


   DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

   2019-08-13

   Ogłoszenie nr 585785-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Nie

   Nazwa projektu lub programu
   DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Tak

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Nie
   www.cze.edu.pl

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie
   nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres
   nie

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:
   nie
   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:
   Oferty należy składać w formie papierowej na adres wskazany poniżej
   Adres:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca . Oferty można składać osobiście lub : za pomocą kuriera, poczty

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   nie
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   Numer referencyjny: ZP.CZE.4.2019
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:
   Nie
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do Szkól Podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów Luborzyca oraz odwóz ich po zajęciach szkolnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia. Zamawiający szacuje, że łącznie dziennie do Szkół Podstawowych dowożonych będzie 75 uczniów. Szacuje się że w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie będą dowożeni i odwożeni łącznie przez 183 dni. Zamawiający szacuje że przez cały okres realizacji zamówienia wykonanych będzie: 22875 km.

   II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
   Dodatkowe kody CPV:


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się, że zamówienie takie dotyczyć może powtórzenia podobnej usługi (tj. usługi z zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnej usługi zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o stawki cenowe oferty wybranej w przetargu ).
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach: lub dniach:
   lub
   data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-26

   II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od 3 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r, w roku szkolnym 2019/2020 r. w dni przewidziane do nauki przez Szkoły, do których uczęszczać będą dowożone osoby, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez MEN.
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków:
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny.Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   1. Wykonawca składa ofertę na przygotowanym do tego druku - załącznik do SIWZ. 2. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania , w sytuacjach opisanych w SIWZ nr. wspólne ubieganie się o zamówienie. 3. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza również informacje o tych podmiotach w oświadczeniu dot. braku podstaw do wykluczenia, które stanowią zal. nr 2 do SIWZ 4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również inf. o tych podmiotach w oświadczeniu który stanowi zal. nr 2 do SIWZ.
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria Znaczenie
   cena 60,00
   kara za niewlaściwe realizowanie zamówienia, naliczana za następujące zdarzenia : przyjazd pojazdu do odbioru osób, który jest niesprawny technicznie lub nieodbyty kurs z winy Wykonawcy 40,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: wszelkie terminy realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy (np.: przedłużająca się procedura przetargowa), ➢ personel realizujący zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych, rezygnacji ze współpracy z daną osobą lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać wymagania postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu, adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego, zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, ilość dowożonych dzieci /zwiększyć bądź zmniejszyć/. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne w placówce szkolnej, zwiększenie bądź zmniejszenie się ilości dowożonych uczniów. Zmiana ta skutkować może korektą całkowitej wartości umowy, jeżeli zwiększenie ilości uczniów będzie miało wpływ na zwiększenie ilości wzkm, co Wykonawca uzasadni, godziny dowozu i odwozu dzieci. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne w placówce szkolnej, wytyczne nadrzędnej Instytucji Oświatowej; stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, Wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany regulacji prawnych dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę co Wykonawca pisemnie uzasadni Zamawiającemu, a Zamawiający uzna za zasadne, szacowaną, zakładaną przez Zamawiającego ilość wzkm, które wykonywane będą w ramach realizacji przedmiotu umowy, w ujęciu miesięcznym lub całościowym umowy, jeżeli okaże się że w rzeczywistości zasadnym jest wykonanie większej ilości wzkm niż wstępnie zakładano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zwiększenie ilości wzkm winno wynikać ze zmiany trasy lub objazdów lub zwiększenia liczby dowożonych osób lub gdy okaże się że ilość wzkm do wykonania podana przez Zamawiającego była zaniżona. Przedmiotowa zmiana ilości wzkm winna być pisemnie uzasadniona przez Wykonawcę. Zmiana ilości wzkm może powodować konieczność zwiększenia całkowitego wynagrodzenia za realizację umowy o którym mowa w par. 8 ust. 3. ➢ podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również nie podlega wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 3. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej umowy, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   >
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
   IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
   IV.6.6) Informacje dodatkowe:
   W niniejszym postępowaniu zamawiający nie precyzuje warunków udziału. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. Wymagania co do świadczenia usługi dowozu przedstawia w dokumentacji przetargowej. Zamawiający stawia wykonawcy wybranemu do realizacji umowy wymagania formalne , które należy spełnić przed podpisaniem umowy ( warunki jej zawarcia).

   Dołączone pliki:


   Zapytanie Ofertowe na zadanie: ,,Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

   2019-08-09

   Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy
   z siedzibą: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
   Zapytanie ofertowe na zadanie:
   ,,Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

   2019-07-29

   Informacja po otwarciu ofert
   ZP.CZE.TAL.1.2019
   "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA"

   Dołączone pliki:


   Formy składania oferty w postępowaniu "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do placówek oświatowych w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca".

   2019-07-26

   Wszyscy Wykonawcy
   zainteresowani postępowaniem

   Oferty winny być zgodne z SIWZ oraz udzielanymi w tracie postępowania wyjaśnieniami i modyfikacjami i złożone na skorygowanych formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej pod:

   wyjaśnienie i modyfikacja nr 2 do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizacje zadania pn: ,,DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW – LUBORZYCA".


   Zapytanie ofertowe

   2019-07-23

   Procedura ,,zapytania ofertowego" na realizację zadania pn: ,,Remont w pomieszczeniach przeznaczonych na Przedszkole Samorządowe ,,Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim"

   Dołączone pliki:


   wyjaśnienie i modyfikacja nr 3 do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizacje zadania pn: ,,DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW – LUBORZYCA3

   2019-07-23

   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.) w odpowiedzi na otrzymane zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia (tzw. SIWZ) na realizacje zadania pn: ,,DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW – LUBORZYCA", których treść sanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, poniżej udzielam następujących wyjaśnień i dokonuje się modyfikacji

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PN: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   2019-07-23

   Ogłoszenie nr 540152016-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
   Luborzyca:
   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
   OGŁOSZENIE DOTYCZY:
   Ogłoszenia o zamówieniu
   INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
   Numer: 571500-N-2019
   Data: 09/07/2019
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
   SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
   II.1) Tekst, który należy zmienić:
   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: III
   Punkt: 1.2)
   W ogłoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wymaga się aby Wykonawca posiadał : środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
   W ogłoszeniu powinno być: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków (dot. tylko I cz. przedmiotu zamówienia): Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wymaga się aby Wykonawca posiadał : środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: III.
   Punkt: 5.1.
   W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
   W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (dot. I oraz II cz. przedmiotu zamówienia); c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (dotyczy tylko I cz. przedmiotu zamówienia).

   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: II
   Punkt: 8)
   W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 30 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
   W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 16.09.2019 r.

   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: II
   Punkt: 9)
   W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Podany termin realizacji tj. 30.08.2019 r. jest wiążący do każdej części przedmiotu zamówienia
   W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Podany termin realizacji tj. 16.09.2019 r. jest wiążący do każdej części przedmiotu zamówienia.

   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: IV
   Punkt: 6.2)
   W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
   W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 12:00,

   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: IV
   Punkt: 6.6)
   W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach , obejmuje dostawę wraz z instalacją oraz niezbędnymi licencjami asortymentu szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6, 48000000-8, 72000000-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 40,00
   W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach , obejmuje dostawę wraz z instalacją oraz niezbędnymi licencjami asortymentu szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6, 48000000-8, 72000000-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia:16.09.2019 r. 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 40,00 w tym: dla laptopów - waga 15 %; dla tabletów - waga 15 %; na przedmiot zamówienia z wyłączeniem laptopów i tabletów - waga 10 %) IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia meblowego do pracowni językowych na 16 stanowisk w Szkole Podstawowej w Luborzycy i Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia meblowego do pracowni językowych na 16 stanowisk w Szkole Podstawowej w Luborzycy i Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach obejmuje dostawę wraz z montażem asortymentu szczegółowo opisanego w Załączniku nr 2 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 48000000-8, 72000000-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 16.09.2019 r. 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 40,00


   wyjaśnienie i modyfikacja nr 2 do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizacje zadania pn: ,,DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW – LUBORZYCA".

   2019-07-18

   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.) w odpowiedzi na otrzymane zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia (tzw. SIWZ) na realizacje zadania pn: ,,DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW – LUBORZYCA", których treść sanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, poniżej udzielam następujących wyjaśnień i dokonuję modyfikacji :

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA pn: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   2019-07-18

   Ogłoszenie nr 540148411-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
   Luborzyca:
   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
   OGŁOSZENIE DOTYCZY:
   Ogłoszenia o zamówieniu
   INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
   Numer: 571500-N-2019
   Data: 09/07/2019
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer
   identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca,
   woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail
   gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): gzokocmyrzow@gmail.com
   SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
   II.1) Tekst, który należy zmienić:
   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: IV
   Punkt: 6.2.)
   W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
   udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 10:00
   W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 10:00


   WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA DO ZAPISÓW SIWZ

   2019-07-16

   WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA DO ZAPISÓW SIWZ NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA pn: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

   2019-07-16

   Ogłoszenie nr 540145830-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

   Luborzyca:

   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   OGŁOSZENIE DOTYCZY:
   Ogłoszenia o zamówieniu
   INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
   Numer: 571500-N-2019
   Data: 09/07/2019
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer
   identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca,
   woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail
   gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): gzokocmyrzow@gmail.com
   SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
   II.1) Tekst, który należy zmienić:
   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   Numer sekcji: IV.
   Punkt: 6.2)
   W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
   udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-17, godzina:10:00 ................
   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu: brak
   W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019 -07-22, godzina: 10:00
   ..................... Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
   oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL


   PRZETARG NIEOGRANICZONY

   2019-07-09

   Ogłoszenie nr 571500-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Tak

   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: \"Małopolskie Talenty \" objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Nie

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Nie
   www.cze.edu.pl

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie
   nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Tak
   Inny sposób:
   Oferty należy składać w formie papierowej na adres wskazany poniżej
   Adres:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca . Oferty można składać osobiście lub : za pomocą kuriera, poczty

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
   Numer referencyjny: ZP.CZE.TAL.1.2019
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:
   Tak
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
   wszystkich części
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do placówek oświatowych w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca, tj. dla Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu:”Małopolskie Talenty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
   Dodatkowe kody CPV:
   Kod CPV
   32322000-6
   48000000-8
   72000000-5


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: amawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się że zamówienie dodatkowe dotyczyć może powtórzenia elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (zwiększenie bieżących dostaw). Zamówienia polegające na wykonaniu dodatkowych dostaw zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba u Zamawiającego i zostaną zapewnione na ten cel środki finansowe. Wysokość wynagrodzenia zamówień dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o jednostkowe stawki cenowe oferty wybranej w przetargu .
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach: lub dniach: 30
   lub
   data rozpoczęcia: lub zakończenia:

   II.9) Informacje dodatkowe: Podany termin realizacji tj. 30.08.2019 r. jest wiążący do każdej części przedmiotu zamówienia
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wymaga się aby Wykonawca posiadał : środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków: warunki obowiązujące dla I części przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują niezbędnym potencjałem kadrowym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 2 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za realizację dostawy sprzętu objętego I cz. przedmiotu zamówienia i wykonywać będzie jego instalację; - min. 1 osobą która przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia, objętego I cz. przedmiotu zamówienia. warunki obowiązujące dla II części przedmiotu zamówienia dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - w przypadku potencjału kadrowego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - min. 2 osobami, z których każda odpowiedzialna będzie za realizację dostawy sprzętu objętego II cz. przedmiotu zamówienia i wykonywać będzie jego instalację; - min. 1 osobą która przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia, objętego II cz. przedmiotu zamówienia.
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację danej części przedmiotu zamówienia (tj. I lub II część przedmiotu zamówienia) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny. - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk a, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk a dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   Wykonawca składa ofertę na wybraną przez siebie cześć zamówienia I lub II na przygotowanych przez zamawiającego drukach ( formularz oferty zał. nr 3) . Należy pamiętać że do każdego formularza oferty należy załączyć kalkulację cen jednostkowych wraz z opisem dostarczanego asortymentu .
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria Znaczenie
   cena 60,00
   okres gwarancji 40,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: a) wszelkie terminy realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, np.: przedłużająca się procedura przetargowa. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas wynikający z niepotrzebnej zwłoki; innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy. b) personel realizujący zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. Jeżeli zmieniany personel realizował zamówienie w oparciu o umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ to wprowadzony na jego zakres czynności personel również winien być zatrudniony na umowę o pracę. c) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych dotychczasowego Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym, d) zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, e) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, f) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców, 2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej umowy, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2019-07-17, godzina: 10:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   >
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
   IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
   IV.6.6) Informacje dodatkowe:
   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


   Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach
   1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie, Szkoły Podstawowej w Luborzycy, Szkoły Podstawowej w Prusach, Szkoły Podstawowej w Goszycach, Szkoły Podstawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Karniowie, Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, Szkoły Podstawowej w Łuczycach , obejmuje dostawę wraz z instalacją oraz niezbędnymi licencjami asortymentu szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ
   2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6, 48000000-8, 72000000-5

   3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:
   PLN
   4) Czas trwania lub termin wykonania:
   okres w miesiącach:
   okres w dniach: 30
   data rozpoczęcia:
   data zakończenia:
   5) Kryteria oceny ofert:
   Kryterium Znaczenie
   cena 60,00
   okres gwarancji 40,00

   6) INFORMACJE DODATKOWE:

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   2019-05-07

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów
   edukacyjnych dla uczniów z gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   2019-04-25

   ZP.CZE.EOW.7.2019
   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu zamówienia pn: ,,Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”

   Dołączone pliki:


   Informacja po otwarciu ofert

   2019-03-21

   Wszyscy zainteresowani postępowaniem
   ZP.CZE.EOW.1.2019

   Dotyczy: przekazania informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn:

   Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.Uz 2018r., poz 1986, z poź. zm.) informuję, że na realizację zadania pn:
   "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 21.03.2019R.

   2019-03-21

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
   21.03.2019R.


   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy
   Przedmiot zamówienia:
   Zadanie jest objęte projektem:
   „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   Ogłoszenie nr 524477-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.
   "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usług i"Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z gminy Kocmyrzów-Luborzyca"

    2019-03-12

    Ogłoszenie nr 524477-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

    Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z gminy Kocmyrzów-Luborzyca
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
    Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
    Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
    Tak

    Nazwa projektu lub programu
    Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem" objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
    O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
    Nie

    Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
    Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
    Nie
    Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
    Nie
    Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
    Nie

    Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
    Nie
    W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
    Informacje dodatkowe:
    I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
    Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
    Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
    I.4) KOMUNIKACJA:
    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
    Tak

    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    Tak
    www.cze.edu.pl

    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
    Nie
    nie

    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
    Elektronicznie
    Nie
    adres
    nie

    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    Nie
    Inny sposób:
    nie
    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    Nie
    Inny sposób:
    Oferty należy składać w formie papierowej na adres wskazany poniżej
    Adres:
    Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca . Oferty można składać osobiście lub : za pomocą kuriera, poczty

    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
    Nie
    Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
    nie
    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z gminy Kocmyrzów-Luborzyca
    Numer referencyjny: ZP.CZE.EOW.1.2019
    Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
    Nie

    II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
    II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
    Zamówienie podzielone jest na części:
    Nie
    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
    wszystkich części
    Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

    Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:    II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tj. ze Szkoły Podstawowej w Luborzycy , Oddziałów Gimnazjum w Luborzycy; Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie.

    II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
    Dodatkowe kody CPV:


    II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:

    (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

    II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
    Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia podobne nie przekroczą więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegać one będą na powtórzeniu usług (pod warunkiem, że dotychczas świadczona usługa była nienaganna). Ewentualna realizacja zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy po przeprowadzonych negocjacjach w trybie ,,zamówienie z wolnej ręki”, zakładając że cena jednostkowa świadczenia podobnej ,,nowej” usługi nie będzie wyższa niż cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu.
    II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
    miesiącach: lub dniach:
    lub
    data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-20

    II.9) Informacje dodatkowe:
    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
    III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
    III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 1.1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 1) posiadania uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą, że są wpisani w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553).
    Informacje dodatkowe
    III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
    Określenie warunków:
    Informacje dodatkowe
    III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
    Określenie warunków: posiadają zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie z należytą starannością w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej: wykonali 2 usługi (pod pojęciem usługa rozumie się pojedynczy wyjazd/wycieczkę – mogą być realizowane w ramach jednej lub więcej umów) polegających na zorganizowaniu dla młodzieży szkolnej/gimnazjalnej wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, imprez turystycznych: - krajowych lub zagranicznych, - poza miejscem zamieszkania, - dla co najmniej 40 uczestników (każdy z wyjazdów/wycieczek). Wymagane wyżej 2 usługi Wyjazdy/wycieczki winny być o łącznej wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto). Uwaga: poprzez należyte wykonanie ww. usług, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. b) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. przy najmniej: - 4 sprawnymi technicznie pojazdami typu autokar dostosowanymi do przewozu osób, w tym jednym rezerwowym
    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
    Informacje dodatkowe:
    III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
    III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)    Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
    III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
    Tak
    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
    Nie
    III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553)., b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, druk wykazu wykonanych usług, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, c) wykaz narzędzi (wykaz pojazdów ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, dodatkowo: Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny (w ofercie Wykonawca może złożyć w/w dyspozycje, dopisując do formularza oferty stosowny zapis). Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk.e, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk. e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk e dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
    III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
    III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553)., b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, druk wykazu wykonanych usług, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, c) wykaz narzędzi (wykaz pojazdów ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, dodatkowo: Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
    III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
    III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
    III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
    Wykonawca sklada ofertę na przygotowanym do tego specjalnie druku- formularz oferty zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, który stanowi w/w załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ .Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu , stanowi załącznik nr 3 do SIWZ . Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
    SEKCJA IV: PROCEDURA
    IV.1) OPIS
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
    IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
    Nie
    Informacja na temat wadium

    IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    Nie
    Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

    IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    Nie
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    Nie
    Informacje dodatkowe:

    IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
    Nie
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
    Nie
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
    Nie

    IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
    Liczba wykonawców
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców
    Maksymalna liczba wykonawców
    Kryteria selekcji wykonawców:

    IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

    Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

    Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

    IV.1.8) Aukcja elektroniczna
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
    Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
    Nie
    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Czas trwania:

    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
    IV.2.2) Kryteria
    Kryteria Znaczenie
    cena 60,00
    aspekt środowiskowy 40,00

    IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
    Tak
    IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
    IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe


    IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


    Informacje dodatkowe:

    IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Informacje dodatkowe:

    IV.4) Licytacja elektroniczna
    Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
    Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
    Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
    Czas trwania:

    Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
    Data: godzina:
    Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
    Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

    Informacje dodatkowe:
    IV.5) ZMIANA UMOWY
    Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
    Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
    Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: 1) rodzaj autokarów poprzez zastąpienie innymi, spełniającymi kryteria w przypadku jeśli na etapie realizacji Umowy Wykonawca nie będzie mógł z nich korzystać z powodu awarii, usterki bądź innych obiektywnych przyczyn; 2) podwykonawców lub zakresu rodzaju usług/dostaw, jeżeli Wykonawca na etapie realizacji umowy uzna, że w celu prawidłowej realizacji umowy musi zmienić podwykonawcę lub poszerzyć zakres jego uczestnictwa w realizacji umowy. 3) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości zamówienia, jak i ceny netto składowe nie ulegają zmianie); 4) osoby bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne u Wykonawcy, zdarzenia losowe lub nienależyte wykonywanie obowiązków w ramach świadczonej usługi. Zmieniany personel techniczny musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. 5) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego; 6) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku ustawowej zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 7) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 3. Możliwa będzie również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
    IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

    IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
    Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    >
    IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
    IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
    IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
    IV.6.6) Informacje dodatkowe:

    Dołączone pliki:


    PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE - LUBORZYCY

    2019-01-25

    PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
    CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE - LUBORZYCY

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe na zadanie " Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego w szkołach

    2019-01-07

    Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza w formie Zapytania Ofertowego postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

    Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, wprowadzonego przez Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją Nr ZP/5/2017 z 05.07.2017 r.

    Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych w szkołach. ZP.CZE.1.2019

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

    2018-12-28

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym w przedmiocie zamówienia:"Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku, w dniach w których pracuje przedszkole"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

    2018-12-28

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym w przedmiocie zamówienia:"Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Żłobka Samorządowego "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku"

    Dołączone pliki:


    Informacja z otwarcia ofert

    2018-12-28

    Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi społeczne o nr CZE-MM.1.2018

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Informacja z otwarcia ofert

     2018-12-28

     Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi społeczne o nr CZE-AP.1.2018

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

      2018-12-21

      Ogłoszenie nr 500305939-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH

      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

      czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy"


      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

      2018-12-20

      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

      POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE
      Przedmiot zamówienia:

      „Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Żłobka Samorządowego „MAŁE MISIE” w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku,

      Nr sprawy : CZE-MM.1.2018

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

      2018-12-20

      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

      POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE
      Przedmiot zamówienia:

      „Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
      w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku,
      w dniach w których pracuje przedszkole”.
      Nr sprawy : CZE-AP.1.2018

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-12-13

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH -prowadzonego pod nr ZP.CZE.EOW.2.2018

      Dołączone pliki:


      Informacja po otwarciu ofert.

      2018-12-10

      Informacja po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH

      Dołączone pliki:


      DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

      2018-11-30

      Ogłoszenie nr 655859-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
      Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
      Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
      Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
      Tak

      Nazwa projektu lub programu
      Zadanie realizowane w ramach Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem dofinansowanego z 10 osi Priorytetowej Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
      O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
      Nie

      Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
      SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
      Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
      Nie
      Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
      Nie
      Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
      Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
      Nie

      Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

      Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
      Nie
      W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
      Informacje dodatkowe:
      I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów  38 , 32-010   Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
      Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
      Adres profilu nabywcy:
      Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
      I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
      I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
      Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
      I.4) KOMUNIKACJA:
      Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
      Tak
      www.cze.edu.pl oraz dodatkowo: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
      Tak
      www.cze.edu.pl dodatkowo: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

      Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
      Nie

      Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
      Elektronicznie
      Nie
      adres

      Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
      Nie
      Inny sposób:

      Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
      Tak
      Inny sposób:
      Oferty należy składać w wersji pisemnej (papierowej) na niżej wskazany adres:
      Adres:
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy

      Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
      Nie
      Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
      SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH
      Numer referencyjny: ZP.CZE.EOW.2.2018
      Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
      Nie

      II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
      II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
      Zamówienie podzielone jest na części:

      Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
      Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

      Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:      II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. tabletów oraz 1 szt. laptopa wraz z oprogramowaniem do celów edukacyjnych. Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ).

      II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
      Dodatkowe kody CPV:
      Kod CPV
      32322000-6
      48000000-8


      II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
      Wartość bez VAT:
      Waluta:

      (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

      II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
      Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
      II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
      miesiącach:    lub dniach:
      lub
      data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-27
      Okres w miesiącach
      Okres w dniach
      Data rozpoczęcia
      Data zakończenia      2018-12-27

      II.9) Informacje dodatkowe:
      SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
      III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
      III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
      Określenie warunków:
      Informacje dodatkowe
      III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
      Określenie warunków:
      Informacje dodatkowe
      III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków:
      Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
      Informacje dodatkowe:
      III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
      III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
      III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
      Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

      Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)      III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
      Tak
      Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
      Nie
      III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
      III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
      III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

      III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
      III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
      III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
      Wykonawca zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa ofertę wraz z załączoną kalkulacją elementów składowych ceny oferty na drukach z dokumentacji przetargowej (załącznik nr 2- formularz oferty oraz załącznik nr 1 do formularza oferty) Do oferty wykonawca załącza w/w oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia.
      SEKCJA IV: PROCEDURA
      IV.1) OPIS
      IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
      IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
      Nie
      Informacja na temat wadium
      Wadium nie jest wymagane.

      IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
      Nie
      Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

      IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
      Nie
      Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
      Nie
      Informacje dodatkowe:

      IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
      Nie
      Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
      Nie
      Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
      Nie

      IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
      (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
      Liczba wykonawców  
      Przewidywana minimalna liczba wykonawców
      Maksymalna liczba wykonawców  
      Kryteria selekcji wykonawców:

      IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
      Umowa ramowa będzie zawarta:

      Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

      Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

      Informacje dodatkowe:

      Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

      Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

      Informacje dodatkowe:

      W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

      Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

      IV.1.8) Aukcja elektroniczna
      Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
      Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

      Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
      Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

      Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
      Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
      Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
      Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
      Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
      Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

      Czas trwania:

      Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
      Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

      IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
      IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
      IV.2.2) Kryteria
      Kryteria
      Znaczenie
      cena
      60,00
      okres gwarancji na laptopa
      20,00
      okres gwarancji na tablety
      20,00

      IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
      Tak
      IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
      IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
      Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

      Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
      Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
      Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

      Informacje dodatkowe


      IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
      Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

      Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

      Wstępny harmonogram postępowania:

      Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
      Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


      Informacje dodatkowe:

      IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
      Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

      Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      Informacje dodatkowe:

      IV.4) Licytacja elektroniczna
      Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
      Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
      Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
      Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
      Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
      Czas trwania:

      Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
      Data: godzina:
      Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
      Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

      Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

      Informacje dodatkowe:
      IV.5) ZMIANA UMOWY
      Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
      Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
      1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: - termin realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy (np.: przedłużająca się procedura przetargowa, opóźnienia w dostawie sprzętu od producenta, itp.). W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji o czas niezbędny do realizacji przedmiotu umowy - personel związany z realizacja zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu, - adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego, - zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, - stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, - podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej grupy tematycznej SIWZ, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
      IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

      IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

      Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

      IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
      Data: 2018-12-10, godzina: 13:00,
      Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
      Nie
      Wskazać powody:

      Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
      > PL
      IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
      IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
      IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
      IV.6.6) Informacje dodatkowe:
      Informujemy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będzie również: Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel: 12 387-11-76, e-mail: gzo.edu.pll/; inspektorem ochrony danych osobowych w /Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy/ jest wybrany do tego podmiot /z którym można kontaktować się pod w/w adres e-mail i telefonem *; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /postępowanie prowadzone pn: ,,DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.CZE.EOW.2.2018. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

      Dołączone pliki:


      Zapytanie Ofertowe ,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w szkołach podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

      2018-11-19

      Zapytanie ofertowe na zadanie:,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w szkołach podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-09-06

      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU PN: "DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "WESOŁA GROMADKA " W DOJAZDOWIE Z FILIĄ W LUBORZYCY

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-USŁUGI

      2018-09-03

      Ogłoszenie nr 500210571-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU

      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
      Zamieszczanie ogłoszenia:
      obowiązkowe
      Ogłoszenie dotyczy:
      zamówienia publicznego
      Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
      nie
      Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
      tak
      Numer ogłoszenia: 601583-N-2018
      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
      nie

      SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

      I. 1) NAZWA I ADRES:
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
      Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
      I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
      Administracja samorządowa
      SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
      II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
      DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU
      Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
      ZP.CZE.9.2018
      II.2) Rodzaj zamówienia:
      Usługi
      II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
      Przedmiotem zamówienia obejmuje: dowóz uczniów z terenu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca do szkół oraz odwóz ich po zajęciach szkolnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia. Zamawiający szacuje, że łącznie dziennie do szkół dowożonych będzie 107 uczniów. Szacuje się że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą dowożeni i odwożeni łącznie przez 184 dni. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ).
      II.4) Informacja o częściach zamówienia:
      Zamówienie było podzielone na części:
      nie
      II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

      SEKCJA III: PROCEDURA
      III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
      Przetarg nieograniczony
      III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
      nie
      III.3) Informacje dodatkowe:
      SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
      CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU
      IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018
      IV.2) Całkowita wartość zamówienia
      Wartość bez VAT 315744
      Waluta PLN
      IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
      Liczba otrzymanych ofert: 2
      w tym:
      liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
      liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
      liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
      liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
      IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
      IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
      Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
      nie

      Nazwa wykonawcy: ANGELA KUŚ FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA ADAM - TOURS
      Email wykonawcy: adam158@op.pl
      Adres pocztowy: ul. Stare Wiślisko 31
      Kod pocztowy: 31-979
      Miejscowość: Kraków
      Kraj/woj.: małopolskie

      Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
      tak
      Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
      nie
      Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
      nie
      IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
      Cena wybranej oferty/wartość umowy 229871.20
      Oferta z najniższą ceną/kosztem 173180.80
      Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229871.20
      Waluta: PLN
      IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
      Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
      nie

      Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
      IV.8) Informacje dodatkowe:
      Wykonawca: FHU Mix - Bus Jan Pyż, Wyciąska 81, 31-998 Kraków, który złożył ofertę opiewającą na całkowitą kwotę: 173 180.80 - wyliczoną wg. cena jednostkowa x całkowita wartość wzkm planowanych do wykonania (gdzie cena jednostkowa oferty = 7,24zł. brutto x 23 920 wzkm)wycofał się z realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia kolejnego Wykonawcę, tj. Angela Kuś FUH Adam - Tours, z siedzibą: ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków. Całkowita cena realizacji zamówienia przez niniejszego Wykonawcę wynosi: 229 871.20 (cena jednostkowa oferty: 9,61 zł.brutto x 23 920 wzkm). Dodatkowo informujemy, że Zamawiający oszacował koszty realizacji zamówienia (bez zamówień powtarzalnych) na poziomie zbliżonym do oferty faktycznie wybranej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający szacował wartość zamówienia na podstawie posiadanego doświadczenia mając również na uwadze rzeczywistą sytuację na rynku w zakresie kształtowania się cen.

      IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

      IV.9.1) Podstawa prawna
      Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
      IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
      Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-31

      Informacja z otwarcia ofert w "Zapytaniu ofertowym" na zadanie pn: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do Przedszkola Samorządowego 'Wesoła Gromadka " w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-08-28

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym pn:Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z napojami do Żłobka Samorządowego "Małe Misie"w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-28

      Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe pn: "Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z napojami do Żłobka Samorządowego "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160b.

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-08-27

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze "Zapytania ofertowego" Nr ZP.CZE.12.2018 na "Świadczenie usług cateringowych w przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-27

      Informacja z otwarcia ofert na zadanie :"Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      2018-08-27

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze "Zapytania Ofertowego " o nr ZP.CZE.PDK.3.2018 na zadanie : Dostawa sprzętu AGD do przedszkola "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-08-24

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
      Na Zadanie : Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka "Małe Misie"w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-24

      Informacja z otwarcia Ofert z dnia 24.08.2018r. na Zadanie ofertowe pn: "Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka"Małe Misie"w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-24

      Informacja z otwarcia ofert z dnia, 24.08.2018r. na Zadanie pn: "Dostawa sprzętu AGD do przedszkola "Wesoła Gromadka w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

      Dołączone pliki:


      Zapytanie Ofertowe na Zadanie:"Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

      2018-08-24

      Zapytanie Ofertowe na Zadanie:
      ,,Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw, do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy”.

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-08-23

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze "zapytania ofertowego" o nr ZP.CZE.8.2018 na zadanie "Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      2018-08-23

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dowóz osób z domu do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz ze szkół do domu"

      Dołączone pliki:


      Świadczenie usług cateringowych w Żłobku Samorządowym „MAŁE MISIE” w Wysiołku Luborzyckim

      2018-08-21

      Zapytanie ofertowe na zadanie: Świadczenie usług cateringowych w Żłobku Samorządowym
      „MAŁE MISIE” w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim

      2018-08-20

      Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-08-20

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: "Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka " w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".
      Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla Każdego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-20

      Informacja z otwarcia ofert dnia 20.08.2018r. pn. "Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".
      Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .

      Dołączone pliki:


      Informacja po otwarciu ofert.

      2018-08-17

      Informacja po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn: "Dowóz osób z domu do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz ze szkół do domu".

      Dołączone pliki:


      ,,Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim ”

      2018-08-16

      ,,Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka „Małe Misie”
      w Wysiołku Luborzyckim ”

      Dołączone pliki:


      II Zapytanie ofertowe na Zadanie "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka " w Dojazdowie z Filią w Luborzycy" w ramach projektu "Przedszkole dla Każdego".

      2018-08-16

      II Zapytanie ofertowe na Zadanie:
      "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.
      Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego” dofinansowanego
      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
      -2020.

      Dołączone pliki:


      Unieważnienie postępowania

      2018-08-16

      Unieważnienie postępowania "zapytanie ofertowe" realizowanego pn: "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-16

      Informacja z otwarcia ofert dnia 14.08.2018r. pn: "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".

      Dołączone pliki:


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-08-13

      Informacja z otwarcia ofert pn: "Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca".

      czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofert "

      Dołączone pliki:


      Zapytanie ofertowe Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

      2018-08-10

      Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

      Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .

      Dołączone pliki:


      Przetarg nieograniczony na:,,DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU”

      2018-08-07

      Ogłoszenie o zamówieniu usługi

      Dołączone pliki:


      Zapytanie ofertowe

      2018-08-07

      Zapytanie ofertowe na Zadanie:
      Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie - Filia w Luborzycy w ramach projektu "Przedszkole dla Każdego"

      Dołączone pliki:


      Zapytanie Ofertowe na Zadanie : ,,Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”

      2018-08-03

      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy
      ogłasza Zapytanie Ofertowe na Zadanie :

      ,,Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”

      Dołączone pliki:


      ZAPYTANIE OFERTOWE

      2018-07-14

      Zapytanie Ofertowe na Zadanie: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego
      do Przedszkola Samorządowego ,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W
      WYSIOŁKU LUBORZYCKIM' oraz do Samorządowego Żłobka ,,MAŁE MISIE"

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      2018-04-26

      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
      "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca''

      ZP.CZE.EOW.1.2018

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi " DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU"

      2018-04-10

      Ogłoszenie nr 500076418-N-2018 z dnia 10-04-2018 r.
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
      Zamieszczanie ogłoszenia:
      obowiązkowe
      Ogłoszenie dotyczy:
      zamówienia publicznego
      Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
      nie
      Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
      tak
      Numer ogłoszenia: 528681-N-2018
      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
      nie

      SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

      I. 1) NAZWA I ADRES:
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
      Adres strony internetowej (url): bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/
      I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
      Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
      SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
      II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
      DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
      Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
      CZE.ZP.5.2018
      II.2) Rodzaj zamówienia:
      Usługi
      II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. W zakres zamówienia wchodzi również przewóz uczniów na zajęcia dodatkowe organizowane i realizowane przez placówki oświatowe (tj. wszelkiego rodzaju zajęcia nadobowiązkowe, zawody sportowe, wycieczki tematyczne, imprezy okolicznościowe, itp.). Usługa nie obejmuje przewozu na różnego rodzaju zajęcia wspomagające, korekcyjne, rehabilitacyjne itp., które nie odbywają się w związku z tokiem zajęć szkolnych organizowanych i prowadzonych przez macierzystą placówkę oświatową ucznia, a w jakich uczeń bierze udział na skutek indywidualnej decyzji rodzica/prawnego opiekuna. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia z przewozów korzystać będą tylko w/w osoby posiadające miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Trasy przewozu (punkty początkowe i docelowe) przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający na stan obecny szacuje, że w ramach przedmiotu zamówienia dowożonych będzie: 31 osób. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, tzw. SIWZ.
      II.4) Informacja o częściach zamówienia:
      Zamówienie było podzielone na części:
      nie
      II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

      Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
      SEKCJA III: PROCEDURA
      III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
      Przetarg nieograniczony
      III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
      nie
      III.3) Informacje dodatkowe:
      SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
      CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
      IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2018
      IV.2) Całkowita wartość zamówienia
      Wartość bez VAT 501509.32
      Waluta PLN
      IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
      Liczba otrzymanych ofert: 1
      w tym:
      liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
      liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
      liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
      liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
      IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
      IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
      Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
      tak

      Nazwa wykonawcy: RADIO TAXI PARTNER SP. Z O. O.
      Email wykonawcy: kk@radiotaxipartner.pl
      Adres pocztowy: ul. Wł. Jagiełły 20/1
      Kod pocztowy: 31-711
      Miejscowość: Kraków
      Kraj/woj.: małopolskie

      Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
      tak
      Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
      nie
      Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
      nie
      IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
      Cena wybranej oferty/wartość umowy 532733.76
      Oferta z najniższą ceną/kosztem 532733.76
      Oferta z najwyższą ceną/kosztem 532733.76
      Waluta: PLN
      IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
      Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
      nie

      Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
      IV.8) Informacje dodatkowe:

      IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

      IV.9.1) Podstawa prawna
      Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
      IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
      Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


      Informacja z otwarcia ofert

      2018-04-09

      Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn:"Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
      ZP.CZE.EOW.1.2018
      ZP.CZE.EOW.1.2018

      czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofert "

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn:„Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

      2018-03-29

      głoszenie nr 538347-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
      Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
      Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
      Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
      Tak

      Nazwa projektu lub programu
      Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem" objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
      O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
      Nie

      Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
      SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
      Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
      Nie
      Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
      Nie
      Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
      Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
      Nie

      Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

      Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
      Nie
      W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
      Informacje dodatkowe:
      I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
      Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
      Adres profilu nabywcy:
      Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
      I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
      I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
      Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
      I.4) KOMUNIKACJA:
      Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
      Tak
      www.cze.edu.pl

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
      Nie
      www.cze.edu.pl

      Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
      Nie

      Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
      Elektronicznie
      Nie
      adres

      Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
      Nie
      Inny sposób:

      Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
      Tak
      Inny sposób:
      Oferty należy składać w formie papierowej na adres wskazany poniżej
      Adres:
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca . Oferty można składać osobiście lub : za pomocą kuriera, poczty

      Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
      Nie
      Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
      SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
      Numer referencyjny: ZP.CZE.EOW.1.2018
      Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
      Nie

      II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
      II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
      Zamówienie podzielone jest na części:
      Nie
      Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

      Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:      II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tj. ze Szkoły Podstawowej w Luborzycy , Oddziałów Gimnazjum w Luborzycy; Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie. Zadanie jest objęte projektem: „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w cenie usługi: - transportu uczestników z miejsc wyjazdu do miejsc docelowych (zwiedzanych obiektów – zgodnie z programem), oraz powrót do miejsca wyjazdu, - miejsc parkingowych z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę, - przewodnika (dotyczy wyjazdu do Zakopanego) - biletów wstępu dla wszystkich uczestników (uczniów + opiekunów szkolnych (nauczycieli)) do obiektów wskazanych w niniejszym szczegółowym opisie wyjazdów, oraz pokrycia kosztów zajęć oferowanych przez instytucje docelową, - wyżywienia, ciepłego posiłku przy wycieczce do Zakopanego, suchego prowiantu przy pozostałych wycieczkach. -ubezpieczenie NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10.000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 będący integralną częścią SIWZ.

      II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
      Dodatkowe kody CPV:


      II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
      Wartość bez VAT:
      Waluta:

      (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

      II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
      Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia podobne nie przekroczą więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegać one będą na powtórzeniu usług (pod warunkiem, że dotychczas świadczona usługa była nienaganna). Ewentualna realizacja zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy po przeprowadzonych negocjacjach w trybie ,,zamówienie z wolnej ręki”, zakładając że cena jednostkowa świadczenia podobnej ,,nowej” usługi nie będzie wyższa niż cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu.
      II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
      miesiącach: lub dniach:
      lub
      data rozpoczęcia: lub zakończenia:
      Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-30

      II.9) Informacje dodatkowe:
      SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
      III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
      III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
      Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 1.1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 1) posiadania uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą, że są wpisani w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553).
      Informacje dodatkowe
      III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
      Określenie warunków:
      Informacje dodatkowe
      III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
      Określenie warunków: Posiadają zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie z należytą starannością w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej: wykonali 2 usługi (pod pojęciem usługa rozumie się pojedynczy wyjazd/wycieczkę – mogą być realizowane w ramach jednej lub więcej umów) polegających na zorganizowaniu dla młodzieży szkolnej/gimnazjalnej wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, imprez turystycznych: - krajowych lub zagranicznych, - poza miejscem zamieszkania, - dla co najmniej 40 uczestników (każdy z wyjazdów/wycieczek). Wymagane wyżej 2 usługi Wyjazdy/wycieczki winny być o łącznej wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto). Uwaga: poprzez należyte wykonanie ww. usług, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. b) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. przy najmniej: - 4 sprawnymi technicznie pojazdami typu autokar dostosowanymi do przewozu osób, w tym jednym rezerwowym
      Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
      Informacje dodatkowe:
      III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
      III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
      III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
      Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

      Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)      Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
      III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
      Tak
      Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
      Nie
      III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : a) wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553).,..... Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny (w ofercie Wykonawca może złożyć w/w dyspozycje, dopisując do formularza oferty stosowny zapis). Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk.e, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk. e.... Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk e dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
      III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
      III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553)., b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, druk wykazu wykonanych usług, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, c) wykaz narzędzi (wykaz pojazdów ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, dodatkowo: Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
      III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
      III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
      III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
      1. Wykonawca składa ofertę na przygotowanym do tego specjalnie druku ( druk formularza oferty) stanowiący zalącznik do SIWZ. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, który stanowi w/w załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ . 3.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5.eżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
      SEKCJA IV: PROCEDURA
      IV.1) OPIS
      IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
      IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
      Nie
      Informacja na temat wadium

      IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
      Nie
      Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

      IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
      Nie
      Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
      Nie
      Informacje dodatkowe:

      IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
      Nie
      Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
      Nie
      Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
      Nie

      IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
      (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
      Liczba wykonawców
      Przewidywana minimalna liczba wykonawców
      Maksymalna liczba wykonawców
      Kryteria selekcji wykonawców:

      IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
      Umowa ramowa będzie zawarta:

      Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

      Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

      Informacje dodatkowe:

      Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

      Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

      Informacje dodatkowe:

      W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

      Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

      IV.1.8) Aukcja elektroniczna
      Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
      Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

      Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
      Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

      Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
      Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
      Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
      Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
      Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
      Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

      Czas trwania:

      Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
      Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

      IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
      IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
      IV.2.2) Kryteria
      Kryteria Znaczenie
      cena 60,00
      aspekt środowiskowy 40,00

      IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
      Tak
      IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
      IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
      Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

      Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
      Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
      Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

      Informacje dodatkowe


      IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
      Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

      Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

      Wstępny harmonogram postępowania:

      Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
      Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


      Informacje dodatkowe:

      IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
      Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

      Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      Informacje dodatkowe:

      IV.4) Licytacja elektroniczna
      Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
      Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
      Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
      Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
      Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
      Czas trwania:

      Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
      Data: godzina:
      Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
      Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

      Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

      Informacje dodatkowe:
      IV.5) ZMIANA UMOWY
      Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
      Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
      Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: 1) rodzaj autokarów poprzez zastąpienie innymi, spełniającymi kryteria w przypadku jeśli na etapie realizacji Umowy Wykonawca nie będzie mógł z nich korzystać z powodu awarii, usterki bądź innych obiektywnych przyczyn; 2) podwykonawców lub zakresu rodzaju usług/dostaw, jeżeli Wykonawca na etapie realizacji umowy uzna, że w celu prawidłowej realizacji umowy musi zmienić podwykonawcę lub poszerzyć zakres jego uczestnictwa w realizacji umowy. 3) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości zamówienia, jak i ceny netto składowe nie ulegają zmianie); 4) osoby bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne u Wykonawcy, zdarzenia losowe lub nienależyte wykonywanie obowiązków w ramach świadczonej usługi. Zmieniany personel techniczny musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. 5) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego; 6) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku ustawowej zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 7) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 3. Możliwa będzie również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
      IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

      IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

      Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

      IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
      Data: 2018-04-09, godzina: 10:00,
      Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

      Wskazać powody:

      Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
      >
      IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
      IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
      IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
      IV.6.6) Informacje dodatkowe:
      ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

      2018-03-23

      Ogłoszenie o wyborze

      czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

      Dołączone pliki:


      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

      2018-03-20

      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI ,,DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU”

      czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI"

      Dołączone pliki:


      przejdź do góry...

      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji