Zamówienia publiczne


Zapytanie ofertowe na zadanie " Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego w szkołach

2019-01-07

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza w formie Zapytania Ofertowego postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, wprowadzonego przez Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją Nr ZP/5/2017 z 05.07.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych w szkołach. ZP.CZE.1.2019

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2018-12-28

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym w przedmiocie zamówienia:"Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku, w dniach w których pracuje przedszkole"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2018-12-28

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym w przedmiocie zamówienia:"Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Żłobka Samorządowego "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku"

Dołączone pliki:


Informacja z otwarcia ofert

2018-12-28

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi społeczne o nr CZE-MM.1.2018

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja z otwarcia ofert

  2018-12-28

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi społeczne o nr CZE-AP.1.2018

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

   2018-12-21

   Ogłoszenie nr 500305939-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy"


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

   2018-12-20

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE
   Przedmiot zamówienia:

   „Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Żłobka Samorządowego „MAŁE MISIE” w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku,

   Nr sprawy : CZE-MM.1.2018

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

   2018-12-20

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE
   Przedmiot zamówienia:

   „Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
   w Wysiołku Luborzyckim w 2019 roku,
   w dniach w których pracuje przedszkole”.
   Nr sprawy : CZE-AP.1.2018

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-12-13

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH -prowadzonego pod nr ZP.CZE.EOW.2.2018

   Dołączone pliki:


   Informacja po otwarciu ofert.

   2018-12-10

   Informacja po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH

   Dołączone pliki:


   DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

   2018-11-30

   Ogłoszenie nr 655859-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Tak

   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane w ramach Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem dofinansowanego z 10 osi Priorytetowej Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów  38 , 32-010   Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Tak
   www.cze.edu.pl oraz dodatkowo: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Tak
   www.cze.edu.pl dodatkowo: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Tak
   Inny sposób:
   Oferty należy składać w wersji pisemnej (papierowej) na niżej wskazany adres:
   Adres:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH
   Numer referencyjny: ZP.CZE.EOW.2.2018
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. tabletów oraz 1 szt. laptopa wraz z oprogramowaniem do celów edukacyjnych. Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ).

   II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
   Dodatkowe kody CPV:
   Kod CPV
   32322000-6
   48000000-8


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach:    lub dniach:
   lub
   data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-27
   Okres w miesiącach
   Okres w dniach
   Data rozpoczęcia
   Data zakończenia   2018-12-27

   II.9) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków:
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   Wykonawca zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa ofertę wraz z załączoną kalkulacją elementów składowych ceny oferty na drukach z dokumentacji przetargowej (załącznik nr 2- formularz oferty oraz załącznik nr 1 do formularza oferty) Do oferty wykonawca załącza w/w oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia.
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium
   Wadium nie jest wymagane.

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
   Nie
   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
   Nie

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców  
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców  
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria
   Znaczenie
   cena
   60,00
   okres gwarancji na laptopa
   20,00
   okres gwarancji na tablety
   20,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: - termin realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy (np.: przedłużająca się procedura przetargowa, opóźnienia w dostawie sprzętu od producenta, itp.). W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji o czas niezbędny do realizacji przedmiotu umowy - personel związany z realizacja zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn. ,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu, - adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy lub innych zmian o podłożu finansowym. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego, - zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, - stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, - podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 2. Zamawiający informuje, że możliwa jest również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1 niniejszej grupy tematycznej SIWZ, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2018-12-10, godzina: 13:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
   Nie
   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   > PL
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
   IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
   IV.6.6) Informacje dodatkowe:
   Informujemy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będzie również: Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel: 12 387-11-76, e-mail: gzo.edu.pll/; inspektorem ochrony danych osobowych w /Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy/ jest wybrany do tego podmiot /z którym można kontaktować się pod w/w adres e-mail i telefonem *; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /postępowanie prowadzone pn: ,,DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.CZE.EOW.2.2018. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie Ofertowe ,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w szkołach podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

   2018-11-19

   Zapytanie ofertowe na zadanie:,,Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w szkołach podstawowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-09-06

   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU PN: "DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "WESOŁA GROMADKA " W DOJAZDOWIE Z FILIĄ W LUBORZYCY

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-USŁUGI

   2018-09-03

   Ogłoszenie nr 500210571-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia:
   obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy:
   zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   nie
   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 601583-N-2018
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   nie

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
   Administracja samorządowa
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU
   Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
   ZP.CZE.9.2018
   II.2) Rodzaj zamówienia:
   Usługi
   II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
   Przedmiotem zamówienia obejmuje: dowóz uczniów z terenu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca do szkół oraz odwóz ich po zajęciach szkolnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia. Zamawiający szacuje, że łącznie dziennie do szkół dowożonych będzie 107 uczniów. Szacuje się że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą dowożeni i odwożeni łącznie przez 184 dni. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ).
   II.4) Informacja o częściach zamówienia:
   Zamówienie było podzielone na części:
   nie
   II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   Przetarg nieograniczony
   III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
   nie
   III.3) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 315744
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   nie

   Nazwa wykonawcy: ANGELA KUŚ FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA ADAM - TOURS
   Email wykonawcy: adam158@op.pl
   Adres pocztowy: ul. Stare Wiślisko 31
   Kod pocztowy: 31-979
   Miejscowość: Kraków
   Kraj/woj.: małopolskie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 229871.20
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 173180.80
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229871.20
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:
   Wykonawca: FHU Mix - Bus Jan Pyż, Wyciąska 81, 31-998 Kraków, który złożył ofertę opiewającą na całkowitą kwotę: 173 180.80 - wyliczoną wg. cena jednostkowa x całkowita wartość wzkm planowanych do wykonania (gdzie cena jednostkowa oferty = 7,24zł. brutto x 23 920 wzkm)wycofał się z realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia kolejnego Wykonawcę, tj. Angela Kuś FUH Adam - Tours, z siedzibą: ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków. Całkowita cena realizacji zamówienia przez niniejszego Wykonawcę wynosi: 229 871.20 (cena jednostkowa oferty: 9,61 zł.brutto x 23 920 wzkm). Dodatkowo informujemy, że Zamawiający oszacował koszty realizacji zamówienia (bez zamówień powtarzalnych) na poziomie zbliżonym do oferty faktycznie wybranej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający szacował wartość zamówienia na podstawie posiadanego doświadczenia mając również na uwadze rzeczywistą sytuację na rynku w zakresie kształtowania się cen.

   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   IV.9.1) Podstawa prawna
   Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
   IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-31

   Informacja z otwarcia ofert w "Zapytaniu ofertowym" na zadanie pn: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do Przedszkola Samorządowego 'Wesoła Gromadka " w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-08-28

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym pn:Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z napojami do Żłobka Samorządowego "Małe Misie"w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-28

   Informacja z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe pn: "Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z napojami do Żłobka Samorządowego "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160b.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-08-27

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze "Zapytania ofertowego" Nr ZP.CZE.12.2018 na "Świadczenie usług cateringowych w przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-27

   Informacja z otwarcia ofert na zadanie :"Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   2018-08-27

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze "Zapytania Ofertowego " o nr ZP.CZE.PDK.3.2018 na zadanie : Dostawa sprzętu AGD do przedszkola "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-08-24

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
   Na Zadanie : Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka "Małe Misie"w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-24

   Informacja z otwarcia Ofert z dnia 24.08.2018r. na Zadanie ofertowe pn: "Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka"Małe Misie"w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-24

   Informacja z otwarcia ofert z dnia, 24.08.2018r. na Zadanie pn: "Dostawa sprzętu AGD do przedszkola "Wesoła Gromadka w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie Ofertowe na Zadanie:"Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

   2018-08-24

   Zapytanie Ofertowe na Zadanie:
   ,,Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw, do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy”.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-08-23

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze "zapytania ofertowego" o nr ZP.CZE.8.2018 na zadanie "Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   2018-08-23

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dowóz osób z domu do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz ze szkół do domu"

   Dołączone pliki:


   Świadczenie usług cateringowych w Żłobku Samorządowym „MAŁE MISIE” w Wysiołku Luborzyckim

   2018-08-21

   Zapytanie ofertowe na zadanie: Świadczenie usług cateringowych w Żłobku Samorządowym
   „MAŁE MISIE” w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim

   2018-08-20

   Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-08-20

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: "Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka " w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".
   Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla Każdego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-20

   Informacja z otwarcia ofert dnia 20.08.2018r. pn. "Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".
   Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .

   Dołączone pliki:


   Informacja po otwarciu ofert.

   2018-08-17

   Informacja po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym realizowanym pn: "Dowóz osób z domu do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz ze szkół do domu".

   Dołączone pliki:


   ,,Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim ”

   2018-08-16

   ,,Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Samorządowego Żłobka „Małe Misie”
   w Wysiołku Luborzyckim ”

   Dołączone pliki:


   II Zapytanie ofertowe na Zadanie "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka " w Dojazdowie z Filią w Luborzycy" w ramach projektu "Przedszkole dla Każdego".

   2018-08-16

   II Zapytanie ofertowe na Zadanie:
   "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.
   Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego” dofinansowanego
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
   -2020.

   Dołączone pliki:


   Unieważnienie postępowania

   2018-08-16

   Unieważnienie postępowania "zapytanie ofertowe" realizowanego pn: "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-16

   Informacja z otwarcia ofert dnia 14.08.2018r. pn: "Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie z Filią w Luborzycy".

   Dołączone pliki:


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-08-13

   Informacja z otwarcia ofert pn: "Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca".

   czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofert "

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

   2018-08-10

   Dostawa zabawek i asortymentu edukacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy.

   Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .

   Dołączone pliki:


   Przetarg nieograniczony na:,,DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU”

   2018-08-07

   Ogłoszenie o zamówieniu usługi

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe

   2018-08-07

   Zapytanie ofertowe na Zadanie:
   Dostawa sprzętu AGD do Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie - Filia w Luborzycy w ramach projektu "Przedszkole dla Każdego"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie Ofertowe na Zadanie : ,,Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”

   2018-08-03

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy
   ogłasza Zapytanie Ofertowe na Zadanie :

   ,,Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2018-07-14

   Zapytanie Ofertowe na Zadanie: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego
   do Przedszkola Samorządowego ,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W
   WYSIOŁKU LUBORZYCKIM' oraz do Samorządowego Żłobka ,,MAŁE MISIE"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   2018-04-26

   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
   "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca''

   ZP.CZE.EOW.1.2018

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi " DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU"

   2018-04-10

   Ogłoszenie nr 500076418-N-2018 z dnia 10-04-2018 r.
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia:
   obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy:
   zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   nie
   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   tak
   Numer ogłoszenia: 528681-N-2018
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
   nie

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (url): bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/
   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
   Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
   CZE.ZP.5.2018
   II.2) Rodzaj zamówienia:
   Usługi
   II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. W zakres zamówienia wchodzi również przewóz uczniów na zajęcia dodatkowe organizowane i realizowane przez placówki oświatowe (tj. wszelkiego rodzaju zajęcia nadobowiązkowe, zawody sportowe, wycieczki tematyczne, imprezy okolicznościowe, itp.). Usługa nie obejmuje przewozu na różnego rodzaju zajęcia wspomagające, korekcyjne, rehabilitacyjne itp., które nie odbywają się w związku z tokiem zajęć szkolnych organizowanych i prowadzonych przez macierzystą placówkę oświatową ucznia, a w jakich uczeń bierze udział na skutek indywidualnej decyzji rodzica/prawnego opiekuna. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia z przewozów korzystać będą tylko w/w osoby posiadające miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Trasy przewozu (punkty początkowe i docelowe) przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający na stan obecny szacuje, że w ramach przedmiotu zamówienia dowożonych będzie: 31 osób. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, tzw. SIWZ.
   II.4) Informacja o częściach zamówienia:
   Zamówienie było podzielone na części:
   nie
   II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

   Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   Przetarg nieograniczony
   III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
   nie
   III.3) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2018
   IV.2) Całkowita wartość zamówienia
   Wartość bez VAT 501509.32
   Waluta PLN
   IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   w tym:
   liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
   liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
   liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
   IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
   IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
   Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
   tak

   Nazwa wykonawcy: RADIO TAXI PARTNER SP. Z O. O.
   Email wykonawcy: kk@radiotaxipartner.pl
   Adres pocztowy: ul. Wł. Jagiełły 20/1
   Kod pocztowy: 31-711
   Miejscowość: Kraków
   Kraj/woj.: małopolskie

   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
   tak
   Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
   nie
   Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
   nie
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
   Cena wybranej oferty/wartość umowy 532733.76
   Oferta z najniższą ceną/kosztem 532733.76
   Oferta z najwyższą ceną/kosztem 532733.76
   Waluta: PLN
   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
   Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
   nie

   Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
   IV.8) Informacje dodatkowe:

   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   IV.9.1) Podstawa prawna
   Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
   IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


   Informacja z otwarcia ofert

   2018-04-09

   Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn:"Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
   ZP.CZE.EOW.1.2018
   ZP.CZE.EOW.1.2018

   czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofert "

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn:„Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

   2018-03-29

   głoszenie nr 538347-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
   Tak

   Nazwa projektu lub programu
   Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem" objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
   Nie

   Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
   Nie
   Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
   Nie
   Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
   Nie

   Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   Nie
   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
   Informacje dodatkowe:
   I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
   Adres strony internetowej (URL): www.cze.edu.pl
   Adres profilu nabywcy:
   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
   I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
   Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
   I.4) KOMUNIKACJA:
   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
   Tak
   www.cze.edu.pl

   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   Nie
   www.cze.edu.pl

   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
   Nie

   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
   Elektronicznie
   Nie
   adres

   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Nie
   Inny sposób:

   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
   Tak
   Inny sposób:
   Oferty należy składać w formie papierowej na adres wskazany poniżej
   Adres:
   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca . Oferty można składać osobiście lub : za pomocą kuriera, poczty

   Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
   Nie
   Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
   Numer referencyjny: ZP.CZE.EOW.1.2018
   Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
   Nie

   II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
   II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
   Zamówienie podzielone jest na części:
   Nie
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tj. ze Szkoły Podstawowej w Luborzycy , Oddziałów Gimnazjum w Luborzycy; Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie. Zadanie jest objęte projektem: „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w cenie usługi: - transportu uczestników z miejsc wyjazdu do miejsc docelowych (zwiedzanych obiektów – zgodnie z programem), oraz powrót do miejsca wyjazdu, - miejsc parkingowych z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę, - przewodnika (dotyczy wyjazdu do Zakopanego) - biletów wstępu dla wszystkich uczestników (uczniów + opiekunów szkolnych (nauczycieli)) do obiektów wskazanych w niniejszym szczegółowym opisie wyjazdów, oraz pokrycia kosztów zajęć oferowanych przez instytucje docelową, - wyżywienia, ciepłego posiłku przy wycieczce do Zakopanego, suchego prowiantu przy pozostałych wycieczkach. -ubezpieczenie NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10.000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 będący integralną częścią SIWZ.

   II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
   Dodatkowe kody CPV:


   II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
   Wartość bez VAT:
   Waluta:

   (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

   II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
   Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia podobne nie przekroczą więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegać one będą na powtórzeniu usług (pod warunkiem, że dotychczas świadczona usługa była nienaganna). Ewentualna realizacja zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy po przeprowadzonych negocjacjach w trybie ,,zamówienie z wolnej ręki”, zakładając że cena jednostkowa świadczenia podobnej ,,nowej” usługi nie będzie wyższa niż cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu.
   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
   miesiącach: lub dniach:
   lub
   data rozpoczęcia: lub zakończenia:
   Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-10-30

   II.9) Informacje dodatkowe:
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 1.1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczą: 1) posiadania uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą, że są wpisani w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553).
   Informacje dodatkowe
   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   Określenie warunków:
   Informacje dodatkowe
   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
   Określenie warunków: Posiadają zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie z należytą starannością w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej: wykonali 2 usługi (pod pojęciem usługa rozumie się pojedynczy wyjazd/wycieczkę – mogą być realizowane w ramach jednej lub więcej umów) polegających na zorganizowaniu dla młodzieży szkolnej/gimnazjalnej wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, imprez turystycznych: - krajowych lub zagranicznych, - poza miejscem zamieszkania, - dla co najmniej 40 uczestników (każdy z wyjazdów/wycieczek). Wymagane wyżej 2 usługi Wyjazdy/wycieczki winny być o łącznej wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto). Uwaga: poprzez należyte wykonanie ww. usług, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń. b) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. przy najmniej: - 4 sprawnymi technicznie pojazdami typu autokar dostosowanymi do przewozu osób, w tym jednym rezerwowym
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
   Informacje dodatkowe:
   III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
   III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
   III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
   III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   Tak
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
   Nie
   III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 : a) wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553).,..... Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny (w ofercie Wykonawca może złożyć w/w dyspozycje, dopisując do formularza oferty stosowny zapis). Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentu wymienionego w w/w ppk.e, potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy do realizacji zamówienia publicznego to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu, tj. podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument wymieniony w w/w ppk. e.... Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa : zamiast dokumentu o którym wyżej mowa w ppk e dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument lub dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
   III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
   III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 - w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – podstawa prawna w/w wymogu: art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. z dnia 20 lipca 2017r. – Dz.U. z 2017r. poz. 1553)., b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, druk wykazu wykonanych usług, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, c) wykaz narzędzi (wykaz pojazdów ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, dodatkowo: Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
   III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
   III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
   1. Wykonawca składa ofertę na przygotowanym do tego specjalnie druku ( druk formularza oferty) stanowiący zalącznik do SIWZ. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, który stanowi w/w załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ . 3.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5.eżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a oraz zapisach III grupy tematycznej SIWZ to Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, żądać będzie również od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) OPIS
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
   IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
   Nie
   Informacja na temat wadium

   IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
   Nie
   Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

   IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
   Nie
   Informacje dodatkowe:

   IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
   Nie
   Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
   Nie
   Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
   Nie

   IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
   Liczba wykonawców
   Przewidywana minimalna liczba wykonawców
   Maksymalna liczba wykonawców
   Kryteria selekcji wykonawców:

   IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
   Umowa ramowa będzie zawarta:

   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

   Informacje dodatkowe:

   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

   Informacje dodatkowe:

   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

   IV.1.8) Aukcja elektroniczna
   Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

   Czas trwania:

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
   IV.2.2) Kryteria
   Kryteria Znaczenie
   cena 60,00
   aspekt środowiskowy 40,00

   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
   Tak
   IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
   IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
   Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

   Informacje dodatkowe


   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
   Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

   Wstępny harmonogram postępowania:

   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


   Informacje dodatkowe:

   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
   Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Informacje dodatkowe:

   IV.4) Licytacja elektroniczna
   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
   Czas trwania:

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
   Data: godzina:
   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   Informacje dodatkowe:
   IV.5) ZMIANA UMOWY
   Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
   Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: 1) rodzaj autokarów poprzez zastąpienie innymi, spełniającymi kryteria w przypadku jeśli na etapie realizacji Umowy Wykonawca nie będzie mógł z nich korzystać z powodu awarii, usterki bądź innych obiektywnych przyczyn; 2) podwykonawców lub zakresu rodzaju usług/dostaw, jeżeli Wykonawca na etapie realizacji umowy uzna, że w celu prawidłowej realizacji umowy musi zmienić podwykonawcę lub poszerzyć zakres jego uczestnictwa w realizacji umowy. 3) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości zamówienia, jak i ceny netto składowe nie ulegają zmianie); 4) osoby bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne u Wykonawcy, zdarzenia losowe lub nienależyte wykonywanie obowiązków w ramach świadczonej usługi. Zmieniany personel techniczny musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. 5) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację zamówienia. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego; 6) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku ustawowej zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 7) jednostkową stawkę ceny z oferty, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia; 3. Możliwa będzie również zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych okolicznościach, nie ujętych w ust. 1, szczegółowo opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
   IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
   Data: 2018-04-09, godzina: 10:00,
   Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

   Wskazać powody:

   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   >
   IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
   IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
   IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
   IV.6.6) Informacje dodatkowe:
   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   2018-03-23

   Ogłoszenie o wyborze

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

   2018-03-20

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI ,,DOWÓZ OSÓB Z DOMU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ORAZ ZE SZKÓŁ DO DOMU”

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI"

   Dołączone pliki:


   przejdź do góry...

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji