Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

MIKOŁAJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Data publikacji: 2022-11-15

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Centrum Zarządzania Edukacją
Serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami
zamieszkałą na terenie naszej gminy na kolejne spotkanie z MIKOŁAJEM
 
9 grudnia 2022 r. od godz.17.30 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy ( obok Urzędu Gminy)
Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zamieszkali na terenie naszej gminy, prosimy zgłaszać chęć udziału w spotkaniu z Mikołajem pod nr tel.12 387 11 76 do dnia 30 listopada 2022 r.
plakat

STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

Data publikacji: 2022-10-27

Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, wynika z dyspozycji zawartej w art. zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17)

Załączniki:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych 21/22-prezentacja (plik pdf 2690KB)

Program “Poznaj Polskę

Data publikacji: 2022-10-27

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.  Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności  w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” otrzymała w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych  związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Środki przekazane zostały na dofinansowanie wycieczek dla uczniów kl.I-III Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, uczniów kl.I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach

Łaczna kwota dofinansowania 20 000,00 zł (80%) całkowity koszt zadania 35 413,10 zł

logoPlakat

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”

Data publikacji: 2022-09-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.64.2022
z dnia 26 września 2022 r.


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2022.1324 t.j. z
dnia 2022.06.23),
2. UCHWAŁA NR XXXI/295/2021 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu
pn. "Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Załączniki:

 1. Regulamin Rekrutacji (plik pdf 161KB)
 2. Deklaracja udziału w Projekcie (plik pdf 264KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy Zał.Nr 1. (plik pdf 277KB)
 4. Załacznik Nr 2 do Regulaminu (plik docx 777KB)
 5. Załącznik Nr 3 do Regulaminu (plik pdf 218KB)
 6. Załączniknr 4 do Regulaminu (plik pdf 181KB)
 7. Załącznik Nr 5 do Regulaminu (plik pdf 179KB)
 8. Logo (plik odt 86KB)

„Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022r.

Data publikacji: 2022-09-07

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej dla  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach oraz dla Szkoły Podstawowej im.  600 lecia UJ w Luborzycy w łącznej wysokości 49 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 12 250,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 61 250,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą ważnym narzędziem do pracy dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Plakat Aktywna Tablica

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

Data publikacji: 2022-08-02

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

GMINA Kocmyrzów-Luborzyca zrealizowała projekt

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”

Dofinansowanie z 10 osi Priorytetowej Rozwój Kształcenia Ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Projekt zrealizowany w szkołach w latach 01.05.2019-30.07.2022

Łączna kwota pozyskanych środków finansowych

1 187 498,40 zł

w tym

środki Unii Europejskiej 1068 278,64 zł

Budżet Państwa 119 219,76 zł

Głównym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było:

– utworzenie i doposażenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych,

– realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających następujące kompetencje kluczowe:

a) matematyczne i naukowo-techniczne

b) język angielski

c) informatyczne

d) przedsiębiorczość

e) dodatkowo każda grupa została objęta kompetencjami ponad przedmiotowymi

W miesiącach maj-czerwiec 2022 r. zostały zrealizowane

wyjazdy edukacyjne:

Wycieczka jednodniowa Kraków – Ogród Botaniczny – Ogród Doświadczeń kl. V-VI

Wycieczka jednodniowa Kraków – Ogród Botaniczny – Ogród Doświadczeń kl. VII - VIII

Wycieczka jednodniowa Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej – Podziemia Krakowa kl. V-VI

Wycieczka jednodniowa Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej – Podziemia Kraków kl. VII - VIII

Wyjazd edukacyjny 3 dniowy Warszawa – realizacja zajęć dydaktycznych w Centrum Nauki

Kopernik, zwiedzanie miejsc: Pałac Kultury, Stadion Narodowy, Stare Miasto, Metro kl. V-VI

Wyjazd edukacyjny 3 dniowy Warszawa – realizacja zajęć dydaktycznych w Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie miejsc: Pałac Kultury, Stadion Narodowy, Stare Miasto, Metro KL.VII-VIII

Łączny koszt wyjazdów 94 392,00 zł

wycieczki

Informacja o zamieszczeniu w BIP Sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Data publikacji: 2022-04-28

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją za 2021 rok, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,411677,sprawozdania-finansowe.html

Samorządowy Żłobek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2022-02-09

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

"Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

numer projektu RPMP.08.05.00-12-0075/21

Celem projektu jest Umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 71 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w okresie od 01.02.2022 do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341613,36 zł

Całkowita wartość projektu: 1 580613,36 zł

Grupa docelowa:

71 osób powracających / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia a także osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.), w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Główne zadania:

- wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce

- utworzenie 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.) w Samorządowym Żłobku MAŁE MISIE w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

- zapewnienie warunków funkcjonowania nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie od 01.06.2022 do 31.10.2023 r.

Główne rezultaty:

- 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

- Wyposażenie nowych miejsc opieki w sprzęt i pomoce

- 71 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy lub utrzymanie pracy po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 w

-Placówka Żłobka w Głębokiej 1 jest pozbawiona barier architektonicznych i jest dostosowana do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami w tym:

-podjazd

-winda

-napisy w Brailu

-pętla indukcyjna

- dostosowana łazienka

-miejsce parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:

 1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 (plik pdf 467KB)
 2. JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (plik pdf 2289KB)
 3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (plik pdf 284KB)

Program Laboratoria Przyszłości

Data publikacji: 2021-11-30

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 511 200,00 zł
 
SP w Goszczy 60 000,00 zł
SP w Luborzycy Noblistów 60 000,00 zł
SP w Luborzycy 600- lecia 91 200,00 zł
SP w Łuczycach 60 000,00 zł
SP w Goszycach 60 000,00 zł
SP w Karniowie 60 000,00 zł
SP w Prusach 60 000,00 zł
SP w Maciejowicach 30 000,00 zł
SP w Pietrzejowicach 30 000,00 zł
 
Jest to 100% finansowanie, bez wymaganego wkładu własnego beneficjenta.
Celem powyższego działania jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Szkoły będą mogły zakupić pomoce dydaktyczne do szkół spośród 175 pozycji - od narzędzi po roboty edukacyjne.
Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego, które szkoły będą mogły zakupić w ramach otrzymanego wsparcia.
Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
- Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
- Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
- Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
laboratorialoglogo

Program Aktywna Tablica na lata 2020–2024

Data publikacji: 2021-10-27

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała dotację celową w kwocie 121 774,00 zł Całkowity koszt projektu to 152 224,00 zł.

W programie bierze udział pięć szkół:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Prusach

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach

W ramach projekty zostaną zakupione laptopy oraz interaktywne monitory dotykowe
o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii zajęciowej dla dzieci, o których mowa w § 2 ust. 3-7 i 12 rozporządzenia

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”,

Plakat

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2021-09-28

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:
Art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082
 t.j. z dnia 2021.06.17)
 

Załączniki:

 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 2020/2021- RAPORT (plik pdf 998KB)
 2. STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 2020/2021-PREZENTACJA (plik pdf 2639KB)

Narodowy Spis Powszechny- warto się spisać!

Data publikacji: 2021-09-08

Fot.

Dyrektorzy szkół i Przedszkola

Data publikacji: 2021-09-01

Informujemy, iż w następujących placówkach oświatowych zostali wyłonieni Dyrektorzy na pięcioletnie kadencje

1. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy została mgr Maria Pęchalska, nauczyciel j. polskiego, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

2. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły Podstawowej W Maciejowicach została mgr Bożena Partyka-Basa, nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

3. Na kolejną, pięcioletnią kadencję Dyrektorem Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie została mgr Monika Spyrka, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

4. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy został mgr Sławomir Góra, nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

MALUCH+ 2021

Data publikacji: 2021-05-12

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 360,00 zł do realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021 ( funkcjonowanie 16 miejsc w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" tworzonych w ramach wcześniejszych edycji).

Plakat maluchPlakat maluch plus

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.

Data publikacji: 2021-05-12

Promesy dla małopolskich uczniów
➡W dniu 11.05.2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.
➡Gmina Kocmyrzów - Luborzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie 74 907 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu Gminy.
➡Promesę na ręce Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marka Jamborskiego wręczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz Członek Zarządu Województwa Marta Malec - Lech.
https://www.malopolska.pl/.../promesy-dla-malopolskich...
Fot. Biuro Prasowe UMWM

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.

Sprawozdania finansowe za 2020

Data publikacji: 2021-05-10

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją za 2020 rok, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy -

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1930848,sprawozdania-finansowe-za-rok-2020.html

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Data publikacji: 2021-02-26

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022


USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI
wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U z 2020 r. poz. 910 z póź.zm.)

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
Zgodnie z Uchwałą NR XXII/206/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU

Czytaj całość publikacji "WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022"

Załączniki:

 1. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (plik pdf 121KB)

Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Data publikacji: 2020-12-03

Gmina Kocmyrzów- pozyskała grant w wysokości 74 907, 00 zł zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup laptopów z pakietem oprogramowania, które trafią do szkół na terenie gminy.
Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków planowana jest na I kwartał 2021 r.
Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to działania będące częścią szeregu kompleksowych rozwiązań służących wsparciu małopolskich samorządów w trudnym okresie pandemii.
Działania wspierające zdalną edukację prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


logo

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji: 2020-10-23

Czerwona strefa w całej Polsce.
Wśród zmian min. zajęcia zdalne w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna,
https://www.gov.pl/.../cala-polska-w-czerwonej-strefie...

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KWARANTANNIE NAŁOŻONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITANREGO W KRAKOWIE

Data publikacji: 2020-10-23


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) w § 4 ust. 7 przewiduje, że przepisy ust. 2-6 w § 4 stosuje się również w przypadku osób będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W konsekwencji osoby, którym decyzję (informację) o konieczności poddanie się kwarantannie przekazano w sposób inny niż na piśmie (np. telefonicznie):

informują pracodawcę o odbywaniu kwarantanny (informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon);
w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składają pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny (oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).
Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje to oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w tym oświadczeniu. Wystąpienie takie wymaga uzasadnienia.
/źródło:https://pssekrakow.pl/index.php/

Załączniki:

 1. oświadczenie kwarantanna (plik doc 44KB)

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.Zdalna Szkoła +

Data publikacji: 2020-09-08

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa

Uzyskane przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wsparcie finansowe w wysokości 74 999,96 zł zostało przeznaczone na zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem Office, które w dniu.02.09.2020 r. zostały przekazane dyrektorom 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

Plakatlaptopylaptopy1

Załączniki:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 (plik pdf 912KB)

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Data publikacji: 2020-05-11

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy za 2019 rok, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1761519,sprawozdania-finansowe-za-rok-2019.html

Płyny do dezynfekcji

Data publikacji: 2020-05-04

Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płyny do dezynfekcji (36 szt 5l), które zostaną przekazane do Żłobka, Przedszkoli oraz oddziałów Przedszkolnych

Płyny do dezynfekcji1Płyny do dezynfekcji2UW

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Data publikacji: 2020-05-04

Działamy - COVID 19 !

Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. wznawiamy działalność Żłobka "Małe Misie", Przedszkola "Akademia Przedszkolaka "oraz Przedszkola"Wesoła Gromadka".
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących i realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzicu, posyłając dziecko zapoznaj się obowiązującymi procedurami.Załączniki:

 1. Procedura (plik pdf 95KB)
 2. Karta zgłoszenia dziecka (plik odt 21KB)

Projekt

Data publikacji: 2020-05-04

REALIZACJA PROJEKTU

28 kwietnia 2020 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 2467/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetudziałania1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach przyznanej do zadysponowania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła 33 laptopy, które zostały przekazane 04.05.2020 r. dyrektorom 9 szkół podstawowych. Następnie zostały one użyczone uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do udziału w systemie zdalnego nauczania.
Kwota dofinansowania 69 814,80 zł. Wkład własny gminy 0zł. Okres realizacji projektu od 28 kwietnia do 28 października 2020 r.
logoProjekt Projekt 1Projekt 2

Informacja

Data publikacji: 2020-04-30

Wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04 maja 2020r.
Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronach internetowych oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach

informacjazdjInformacja 1Informacja 2

PROJEKT AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Data publikacji: 2020-04-23

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Akademia Przedszkolaka"
numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:
150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka
Główne zadania:
-utworzenie nowego przedszkola Akademia Przedszkolaka a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
-rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia mały konstruktor czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
- zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:
- 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
- 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

PLAKATMIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE

Załączniki:

 1. agenda_równość (plik pdf 467KB)
 2. podręcznik_równość (plik pdf 2289KB)

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Data publikacji: 2020-03-26

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Czytaj całość publikacji "POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3"

Załączniki:

 1. POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (plik pdf 172KB)

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, żłobkach, szkołach i placówkach oświatowych

Data publikacji: 2020-03-11

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

KOMUNIKAT

Programu Unijnego "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny "

Data publikacji: 2019-11-21

W ramach Programu Unijnego "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny "
uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje :
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo kompetencje ponadprzedmiotowe

W celu doposażenia szkół i podniesienia jakości prowadzonych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę
460 053,58 zł, dodatkowo szkoły zostały doposażone w artykuły papiernicze i materiały niezbędne do realizacji zajęć za kwotę. 40 467,74 zł

zdjzdj 1zdj2zdj3zdj4zdj5zdj6zdj7logo

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 600KB)

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

Data publikacji: 2019-11-05

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkony 2018/2019 (plik pdf 2920KB)

W okopach I wojny światowej czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - żywa lekcja historii

Data publikacji: 2019-09-23

Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
14.00 - 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach

W okopach I wojny światowej czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - żywa lekcja historii

Planowany przebieg :

Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
Polacy w armiach państw zaborczych
Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII - VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

Plakat BITWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

Data publikacji: 2019-08-06

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

konkurs

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy 0050.41.2019 (plik pdf 766KB)
 2. Ogłoszenie o konkursie zał. nr. 1 do Zarządzenia (plik pdf 2866KB)

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Data publikacji: 2019-06-19

W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

Czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

dowóz

Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

Data publikacji: 2019-05-22

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
Kwota zadania to 168 000,00.
W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

sala2logosalasala1maluch+misiekorytarz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Data publikacji: 2019-05-22

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 0050.26.2019 (plik pdf 836KB)
 2. ZAŁ.NR1 (plik pdf 1672KB)

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Data publikacji: 2019-05-22

Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta 0050.27.2019 (plik pdf 1020KB)
 2. zał.nr1 (plik pdf 1987KB)

Świąteczne Życzenia

Data publikacji: 2019-04-18

Życzymy Państwu,
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy Świąteczne Życzenia

KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Data publikacji: 2019-04-05

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

Data publikacji: 2019-04-02

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Data publikacji: 2019-03-22

W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół. k1k2ł2ł3ł3dzłzł3zł6doj5doj9doj2doj7doj8

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Data publikacji: 2019-03-14

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
WÓJTA GMINY
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 12.03.2019 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 1106KB)
 2. zał nr.1 (plik pdf 1952KB)

Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

Data publikacji: 2019-03-14

Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019plakat

Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

Data publikacji: 2019-03-07

Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3
Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00
Książki do bibliotek szkolnych

Załączniki:

 1. Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek (plik pdf 56KB)

ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Data publikacji: 2019-03-04

W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

Data publikacji: 2019-03-04

Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
( zakładka: REKRUTACJA )

www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.plRekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

Program Resortowy "Maluch+" 2019

Data publikacji: 2019-02-28

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. logo

Projekt Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny

Data publikacji: 2019-02-15

Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
Grupa docelowa:
8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
- utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
Główne rezultaty:
270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowychlogotyp

Załączniki:

 1. Lista ocenionych projektów (plik pdf 1699KB)

Bezpieczne ferie

Data publikacji: 2019-01-15

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję Bezpieczne ferie mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112
Bezpieczne ferie

Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 2019-01-07

W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów. Program Maluch+

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

Data publikacji: 2019-01-07

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
Kocmyrzów 38
w terminie do 25 stycznia 2019 r.
Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. Uchwała Nr III/20/2018 (plik pdf 147KB)

Życzenia

Data publikacji: 2018-12-24

Wesołych Świąt!Życzenia

Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

Data publikacji: 2018-11-30

W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
w ramach programu wieloletniego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Data publikacji: 2018-11-30

W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów - nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

Załączniki:

 1. Lista złożonych wniosków (plik pdf 213KB)

Stan realizacji zadań oświatowych

Data publikacji: 2018-10-26

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

Załączniki:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych (plik pdf 3978KB)

Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: 2018-10-15

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności - w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,Życzenia

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

Data publikacji: 2018-09-14

W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna miłości Ojczyzny twórczość patrona szkoły - Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców. Dzień otwarty

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

Data publikacji: 2018-09-07

Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Data publikacji: 2018-09-07

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie Wesoła Gromadka,
Filia Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka ' w Wysiołku Luborzyckim,
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy Klub Twórczego Dzieciaka,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.oczyszczacze powietrzaOczyszczacze powietrza

Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

Data publikacji: 2018-08-31

Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

Data publikacji: 2018-08-30

Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)

Poznaj historię swojej gminy!

Data publikacji: 2018-08-30

Poznaj historię swojej gminy!

W okresie wrzesień - listopad 2018 r. Stowarzyszenie Nasza przeszłość - nasze dziedzictwo, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno - genealogicznych pn. Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

15 września br. godz. 15.00 - Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu - dr Agnieszka Baran,

29 września br. godz. 15.00 - Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej - dr Piotr Magiera,

13 października br. godz. 15.00 - Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika - dr Piotr Magiera,

27 października br. godz. 15.00 - Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca? - dr Klaudia Skrężyna,

3 listopada br. godz. 15.00 - Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości - dr Adam Sasinowski,

17 listopada br. godz. 15.00 - Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej - dr Adam Sasinowski.

Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. Znane i nieznane zabytki Krakowa. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć zapomniane dzieje własnych przodków.
Serdecznie zapraszamy!
Moja mała Ojczyzna

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

Data publikacji: 2018-08-23

Szanowni Państwo !
W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
Z poważaniem
Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

Data publikacji: 2018-08-20

Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Załączniki:

 1. INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA (plik pdf 151KB)

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

Data publikacji: 2018-08-20

Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

Załączniki:

 1. Wyprawka dziecka. (plik pdf 383KB)
 2. Adaptacja w żłobku. (plik pdf 347KB)
 3. Karta informacyjna o dziecku. (plik pdf 434KB)

Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

Data publikacji: 2018-08-03

W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne. Przedszkole DojazdówSP MaciejowiceSP Goszczalogo

Projekt

Data publikacji: 2018-07-30

W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów -Luborzyca, dla realizatora projektu - Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".logo malopolska

Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

Data publikacji: 2018-07-20

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIEKonkurs fotograficzny

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

Data publikacji: 2018-07-20

Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

Czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

Data publikacji: 2018-07-10

W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno - sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.htmlŁuczyceGoszyce

Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica

Data publikacji: 2018-06-27

W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

Data publikacji: 2018-06-27

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.MEN

Program dotacyjny Niepodległa

Data publikacji: 2018-06-27

Program Wieloletni Niepodległa służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
Więcej informacji nt. programu na stronie :
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/
Program dotacyjny Niepodległa

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

Data publikacji: 2018-05-16

Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
poniedziałek 9.00-18.00
wt-czw 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. protokół z posiedzenia pracy Komisji Rekrutacyjnej (plik pdf 539KB)

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

Data publikacji: 2018-05-11

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
w Wysiołku Luborzyckim 160 b

Załączniki:

 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola (plik pdf 582KB)
 2. Zał. Nr 1 do Zarządzenia str.3 (plik pdf 767KB)
 3. Zał. Nr 1 do Zarządzenia str. 2 (plik pdf 1101KB)
 4. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 0050.28.2018 str. 1 (plik pdf 889KB)
 5. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola str. 2 (plik pdf 151KB)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

Data publikacji: 2018-05-11

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka (plik pdf 625KB)
 2. Zał. Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 1 (plik pdf 681KB)
 3. Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.030.2018 z 10.05.2018 str. 2 (plik pdf 1013KB)
 4. Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018 z 10.05.2018 r. str. 3 (plik pdf 473KB)
 5. Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 1 (plik pdf 683KB)
 6. Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 2 (plik pdf 981KB)
 7. Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 3 (plik pdf 245KB)

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Data publikacji: 2018-05-04

Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
poniedziałek 9.00-18.00
wt-czw 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00


Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

Data publikacji: 2018-04-20

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.20.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu (plik pdf 848KB)
 2. Zał. nr1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o Konkursie (plik pdf 2877KB)

Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

Data publikacji: 2018-04-19

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. Oświadczenie o zameldowaniu (plik pdf 99KB)

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

Data publikacji: 2018-04-19

Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 0050.17.2018 w sprawie rekrutacji (plik pdf 632KB)
 2. zał nr 1 regulamin pracy komisji (plik pdf 899KB)
 3. zał nr 2 -zasady rekrutacji (plik pdf 1324KB)
 4. Oświadczenie o zameldowaniu (plik pdf 99KB)
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu(w tym dzialaności gospodarczej) (plik doc 17KB)

Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

Data publikacji: 2018-04-17

Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego .

Załączniki:

 1. zał nr 1 do Zarządzenia (plik pdf 724KB)
 2. Wniosek rekrutacja (plik doc 52KB)
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu (plik doc 17KB)
 4. Oświadczenie wielodzietnośc (plik doc 14KB)
 5. Oświadczenie o samotnym wych. dziecka (plik doc 15KB)

PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

Data publikacji: 2018-04-11

Szanowni Państwo,

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
profilaktyki zdrowia dzieci - Akcja Zdrowooczni.
Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz - Harmonia barw i kształtów.
Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
przedszkole
klasy 0-3
klasy 4-7
Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


Łucja Nagacz
Katarzyna Konewecka-Hołój
Michał Gomółka
PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

Życzenia

Data publikacji: 2018-03-29

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Życzą:

Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
w Kocmyrzowie-Luborzycy

Życzenia

Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

Data publikacji: 2018-03-21

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie
Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnychSensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnychSensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnychSensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"