Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Informacja o zamieszczeniu w BIP Sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Data publikacji: 2022-04-28

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją za 2021 rok, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,411677,sprawozdania-finansowe.html

Samorządowy Żłobek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2022-02-09

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

"Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

numer projektu RPMP.08.05.00-12-0075/21

Celem projektu jest Umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 71 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w okresie od 01.02.2022 do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341613,36 zł

Całkowita wartość projektu: 1 580613,36 zł

Grupa docelowa:

71 osób powracających / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia a także osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.), w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Główne zadania:

- wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce

- utworzenie 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.) w Samorządowym Żłobku MAŁE MISIE w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

- zapewnienie warunków funkcjonowania nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie od 01.06.2022 do 31.10.2023 r.

Główne rezultaty:

- 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

- Wyposażenie nowych miejsc opieki w sprzęt i pomoce

- 71 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy lub utrzymanie pracy po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 w

-Placówka Żłobka w Głębokiej 1 jest pozbawiona barier architektonicznych i jest dostosowana do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami w tym:

-podjazd

-winda

-napisy w Brailu

-pętla indukcyjna

- dostosowana łazienka

-miejsce parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:

 1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 (plik pdf 467KB)
 2. JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (plik pdf 2289KB)
 3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (plik pdf 284KB)

Program Laboratoria Przyszłości

Data publikacji: 2021-11-30

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 511 200,00 zł
 
SP w Goszczy 60 000,00 zł
SP w Luborzycy Noblistów 60 000,00 zł
SP w Luborzycy 600- lecia 91 200,00 zł
SP w Łuczycach 60 000,00 zł
SP w Goszycach 60 000,00 zł
SP w Karniowie 60 000,00 zł
SP w Prusach 60 000,00 zł
SP w Maciejowicach 30 000,00 zł
SP w Pietrzejowicach 30 000,00 zł
 
Jest to 100% finansowanie, bez wymaganego wkładu własnego beneficjenta.
Celem powyższego działania jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Szkoły będą mogły zakupić pomoce dydaktyczne do szkół spośród 175 pozycji - od narzędzi po roboty edukacyjne.
Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego, które szkoły będą mogły zakupić w ramach otrzymanego wsparcia.
Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
- Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
- Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
- Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
laboratorialoglogo

Program Aktywna Tablica na lata 2020–2024

Data publikacji: 2021-10-27

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała dotację celową w kwocie 121 774,00 zł Całkowity koszt projektu to 152 224,00 zł.

W programie bierze udział pięć szkół:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Prusach

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach

W ramach projekty zostaną zakupione laptopy oraz interaktywne monitory dotykowe
o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii zajęciowej dla dzieci, o których mowa w § 2 ust. 3-7 i 12 rozporządzenia

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”,

Plakat

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Data publikacji: 2021-09-28

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:
Art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082
 t.j. z dnia 2021.06.17)
 

Załączniki:

 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 2020/2021- RAPORT (plik pdf 998KB)
 2. STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 2020/2021-PREZENTACJA (plik pdf 2639KB)

Narodowy Spis Powszechny- warto się spisać!

Data publikacji: 2021-09-08

Fot.

Dyrektorzy szkół i Przedszkola

Data publikacji: 2021-09-01

Informujemy, iż w następujących placówkach oświatowych zostali wyłonieni Dyrektorzy na pięcioletnie kadencje

1. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy została mgr Maria Pęchalska, nauczyciel j. polskiego, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

2. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły Podstawowej W Maciejowicach została mgr Bożena Partyka-Basa, nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

3. Na kolejną, pięcioletnią kadencję Dyrektorem Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie została mgr Monika Spyrka, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

4. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy został mgr Sławomir Góra, nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz  zadowolenia z pełnionej funkcji.

MALUCH+ 2021

Data publikacji: 2021-05-12

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 360,00 zł do realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021 ( funkcjonowanie 16 miejsc w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" tworzonych w ramach wcześniejszych edycji).

Plakat maluchPlakat maluch plus

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.

Data publikacji: 2021-05-12

Promesy dla małopolskich uczniów
➡W dniu 11.05.2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.
➡Gmina Kocmyrzów - Luborzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie 74 907 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu Gminy.
➡Promesę na ręce Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marka Jamborskiego wręczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz Członek Zarządu Województwa Marta Malec - Lech.
https://www.malopolska.pl/.../promesy-dla-malopolskich...
Fot. Biuro Prasowe UMWM

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1.

Sprawozdania finansowe za 2020

Data publikacji: 2021-05-10

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją za 2020 rok, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy -

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1930848,sprawozdania-finansowe-za-rok-2020.html

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Data publikacji: 2021-02-26

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022


USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI
wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U z 2020 r. poz. 910 z póź.zm.)

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
Zgodnie z Uchwałą NR XXII/206/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU

Czytaj całość publikacji "WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022"

Załączniki:

 1. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (plik pdf 121KB)

Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Data publikacji: 2020-12-03

Gmina Kocmyrzów- pozyskała grant w wysokości 74 907, 00 zł zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup laptopów z pakietem oprogramowania, które trafią do szkół na terenie gminy.
Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków planowana jest na I kwartał 2021 r.
Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to działania będące częścią szeregu kompleksowych rozwiązań służących wsparciu małopolskich samorządów w trudnym okresie pandemii.
Działania wspierające zdalną edukację prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


logo

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji: 2020-10-23

Czerwona strefa w całej Polsce.
Wśród zmian min. zajęcia zdalne w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna,
https://www.gov.pl/.../cala-polska-w-czerwonej-strefie...

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KWARANTANNIE NAŁOŻONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITANREGO W KRAKOWIE

Data publikacji: 2020-10-23


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) w § 4 ust. 7 przewiduje, że przepisy ust. 2-6 w § 4 stosuje się również w przypadku osób będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W konsekwencji osoby, którym decyzję (informację) o konieczności poddanie się kwarantannie przekazano w sposób inny niż na piśmie (np. telefonicznie):

informują pracodawcę o odbywaniu kwarantanny (informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon);
w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składają pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny (oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).
Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje to oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w tym oświadczeniu. Wystąpienie takie wymaga uzasadnienia.
/źródło:https://pssekrakow.pl/index.php/

Załączniki:

 1. oświadczenie kwarantanna (plik doc 44KB)

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.Zdalna Szkoła +

Data publikacji: 2020-09-08

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa

Uzyskane przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wsparcie finansowe w wysokości 74 999,96 zł zostało przeznaczone na zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem Office, które w dniu.02.09.2020 r. zostały przekazane dyrektorom 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

Plakatlaptopylaptopy1

Załączniki:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 (plik pdf 912KB)

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Data publikacji: 2020-05-11

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy za 2019 rok, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1761519,sprawozdania-finansowe-za-rok-2019.html

Płyny do dezynfekcji

Data publikacji: 2020-05-04

Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płyny do dezynfekcji (36 szt 5l), które zostaną przekazane do Żłobka, Przedszkoli oraz oddziałów Przedszkolnych

Płyny do dezynfekcji1Płyny do dezynfekcji2UW

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Data publikacji: 2020-05-04

Działamy - COVID 19 !

Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. wznawiamy działalność Żłobka "Małe Misie", Przedszkola "Akademia Przedszkolaka "oraz Przedszkola"Wesoła Gromadka".
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących i realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzicu, posyłając dziecko zapoznaj się obowiązującymi procedurami.Załączniki:

 1. Procedura (plik pdf 95KB)
 2. Karta zgłoszenia dziecka (plik odt 21KB)

Projekt

Data publikacji: 2020-05-04

REALIZACJA PROJEKTU

28 kwietnia 2020 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 2467/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetudziałania1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach przyznanej do zadysponowania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła 33 laptopy, które zostały przekazane 04.05.2020 r. dyrektorom 9 szkół podstawowych. Następnie zostały one użyczone uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do udziału w systemie zdalnego nauczania.
Kwota dofinansowania 69 814,80 zł. Wkład własny gminy 0zł. Okres realizacji projektu od 28 kwietnia do 28 października 2020 r.
logoProjekt Projekt 1Projekt 2

Informacja

Data publikacji: 2020-04-30

Wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04 maja 2020r.
Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronach internetowych oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach

informacjazdjInformacja 1Informacja 2

PROJEKT AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Data publikacji: 2020-04-23

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Akademia Przedszkolaka"
numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:
150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka
Główne zadania:
-utworzenie nowego przedszkola Akademia Przedszkolaka a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
-rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia mały konstruktor czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
- zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:
- 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
- 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

PLAKATMIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE

Załączniki:

 1. agenda_równość (plik pdf 467KB)
 2. podręcznik_równość (plik pdf 2289KB)

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Data publikacji: 2020-03-26

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Czytaj całość publikacji "POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3"

Załączniki:

 1. POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (plik pdf 172KB)

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, żłobkach, szkołach i placówkach oświatowych

Data publikacji: 2020-03-11

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

KOMUNIKAT

Programu Unijnego "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny "

Data publikacji: 2019-11-21

W ramach Programu Unijnego "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny "
uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje :
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo kompetencje ponadprzedmiotowe

W celu doposażenia szkół i podniesienia jakości prowadzonych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę
460 053,58 zł, dodatkowo szkoły zostały doposażone w artykuły papiernicze i materiały niezbędne do realizacji zajęć za kwotę. 40 467,74 zł

zdjzdj 1zdj2zdj3zdj4zdj5zdj6zdj7logo

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 600KB)

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

Data publikacji: 2019-11-05

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkony 2018/2019 (plik pdf 2920KB)

W okopach I wojny światowej czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - żywa lekcja historii

Data publikacji: 2019-09-23

Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
14.00 - 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach

W okopach I wojny światowej czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - żywa lekcja historii

Planowany przebieg :

Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
Polacy w armiach państw zaborczych
Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII - VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

Plakat BITWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

Data publikacji: 2019-08-06

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

konkurs

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy 0050.41.2019 (plik pdf 766KB)
 2. Ogłoszenie o konkursie zał. nr. 1 do Zarządzenia (plik pdf 2866KB)

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Data publikacji: 2019-06-19

W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

Czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

dowóz

Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

Data publikacji: 2019-05-22

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
Kwota zadania to 168 000,00.
W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

sala2logosalasala1maluch+misiekorytarz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Data publikacji: 2019-05-22

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 0050.26.2019 (plik pdf 836KB)
 2. ZAŁ.NR1 (plik pdf 1672KB)

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Data publikacji: 2019-05-22

Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Wójta 0050.27.2019 (plik pdf 1020KB)
 2. zał.nr1 (plik pdf 1987KB)

Świąteczne Życzenia

Data publikacji: 2019-04-18

Życzymy Państwu,
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy Świąteczne Życzenia

KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Data publikacji: 2019-04-05

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

Data publikacji: 2019-04-02

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Data publikacji: 2019-03-22

W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół. k1k2ł2ł3ł3dzłzł3zł6doj5doj9doj2doj7doj8

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Data publikacji: 2019-03-14

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
WÓJTA GMINY
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 12.03.2019 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 1106KB)
 2. zał nr.1 (plik pdf 1952KB)

Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

Data publikacji: 2019-03-14

Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019plakat

Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

Data publikacji: 2019-03-07

Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3
Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00
Książki do bibliotek szkolnych

Załączniki:

 1. Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek (plik pdf 56KB)

ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Data publikacji: 2019-03-04

W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

Data publikacji: 2019-03-04

Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
( zakładka: REKRUTACJA )

www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.plRekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

Program Resortowy "Maluch+" 2019

Data publikacji: 2019-02-28

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. logo

Projekt Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny

Data publikacji: 2019-02-15

Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
Grupa docelowa:
8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
- utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
Główne rezultaty:
270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowychlogotyp

Załączniki:

 1. Lista ocenionych projektów (plik pdf 1699KB)

Bezpieczne ferie

Data publikacji: 2019-01-15

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję Bezpieczne ferie mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112
Bezpieczne ferie

Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 2019-01-07

W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów. Program Maluch+

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

Data publikacji: 2019-01-07

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
Kocmyrzów 38
w terminie do 25 stycznia 2019 r.
Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. Uchwała Nr III/20/2018 (plik pdf 147KB)

Życzenia

Data publikacji: 2018-12-24

Wesołych Świąt!Życzenia

Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

Data publikacji: 2018-11-30

W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
w ramach programu wieloletniego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Data publikacji: 2018-11-30

W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów - nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

Załączniki:

 1. Lista złożonych wniosków (plik pdf 213KB)

Stan realizacji zadań oświatowych

Data publikacji: 2018-10-26

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

Załączniki:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych (plik pdf 3978KB)

Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: 2018-10-15

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności - w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,Życzenia

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

Data publikacji: 2018-09-14

W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna miłości Ojczyzny twórczość patrona szkoły - Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców. Dzień otwarty

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

Data publikacji: 2018-09-07

Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Data publikacji: 2018-09-07

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie Wesoła Gromadka,
Filia Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka ' w Wysiołku Luborzyckim,
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy Klub Twórczego Dzieciaka,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.oczyszczacze powietrzaOczyszczacze powietrza

Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

Data publikacji: 2018-08-31

Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

Data publikacji: 2018-08-30

Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)

Poznaj historię swojej gminy!

Data publikacji: 2018-08-30

Poznaj historię swojej gminy!

W okresie wrzesień - listopad 2018 r. Stowarzyszenie Nasza przeszłość - nasze dziedzictwo, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno - genealogicznych pn. Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

15 września br. godz. 15.00 - Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu - dr Agnieszka Baran,

29 września br. godz. 15.00 - Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej - dr Piotr Magiera,

13 października br. godz. 15.00 - Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika - dr Piotr Magiera,

27 października br. godz. 15.00 - Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca? - dr Klaudia Skrężyna,

3 listopada br. godz. 15.00 - Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości - dr Adam Sasinowski,

17 listopada br. godz. 15.00 - Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej - dr Adam Sasinowski.

Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. Znane i nieznane zabytki Krakowa. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć zapomniane dzieje własnych przodków.
Serdecznie zapraszamy!
Moja mała Ojczyzna

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

Data publikacji: 2018-08-23

Szanowni Państwo !
W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
Z poważaniem
Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

Data publikacji: 2018-08-20

Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Załączniki:

 1. INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA (plik pdf 151KB)

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

Data publikacji: 2018-08-20

Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

Załączniki:

 1. Wyprawka dziecka. (plik pdf 383KB)
 2. Adaptacja w żłobku. (plik pdf 347KB)
 3. Karta informacyjna o dziecku. (plik pdf 434KB)

Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

Data publikacji: 2018-08-03

W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne. Przedszkole DojazdówSP MaciejowiceSP Goszczalogo

Projekt

Data publikacji: 2018-07-30

W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów -Luborzyca, dla realizatora projektu - Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".logo malopolska

Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

Data publikacji: 2018-07-20

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIEKonkurs fotograficzny

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

Data publikacji: 2018-07-20

Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

Czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

Data publikacji: 2018-07-10

W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno - sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.htmlŁuczyceGoszyce

Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica

Data publikacji: 2018-06-27

W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

Data publikacji: 2018-06-27

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.MEN

Program dotacyjny Niepodległa

Data publikacji: 2018-06-27

Program Wieloletni Niepodległa służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
Więcej informacji nt. programu na stronie :
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/
Program dotacyjny Niepodległa

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

Data publikacji: 2018-05-16

Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
poniedziałek 9.00-18.00
wt-czw 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. protokół z posiedzenia pracy Komisji Rekrutacyjnej (plik pdf 539KB)

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

Data publikacji: 2018-05-11

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
w Wysiołku Luborzyckim 160 b

Załączniki:

 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola (plik pdf 582KB)
 2. Zał. Nr 1 do Zarządzenia str.3 (plik pdf 767KB)
 3. Zał. Nr 1 do Zarządzenia str. 2 (plik pdf 1101KB)
 4. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 0050.28.2018 str. 1 (plik pdf 889KB)
 5. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola str. 2 (plik pdf 151KB)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

Data publikacji: 2018-05-11

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka (plik pdf 625KB)
 2. Zał. Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 1 (plik pdf 681KB)
 3. Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.030.2018 z 10.05.2018 str. 2 (plik pdf 1013KB)
 4. Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.30.2018 z 10.05.2018 r. str. 3 (plik pdf 473KB)
 5. Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 1 (plik pdf 683KB)
 6. Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 2 (plik pdf 981KB)
 7. Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050.30.2018 z 10.05.2018 str. 3 (plik pdf 245KB)

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Data publikacji: 2018-05-04

Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
poniedziałek 9.00-18.00
wt-czw 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00


Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

Data publikacji: 2018-04-20

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.20.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu (plik pdf 848KB)
 2. Zał. nr1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o Konkursie (plik pdf 2877KB)

Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

Data publikacji: 2018-04-19

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. Oświadczenie o zameldowaniu (plik pdf 99KB)

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

Data publikacji: 2018-04-19

Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

Anna Szymczyk-Sierak
Dyrektor CZE

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 0050.17.2018 w sprawie rekrutacji (plik pdf 632KB)
 2. zał nr 1 regulamin pracy komisji (plik pdf 899KB)
 3. zał nr 2 -zasady rekrutacji (plik pdf 1324KB)
 4. Oświadczenie o zameldowaniu (plik pdf 99KB)
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu(w tym dzialaności gospodarczej) (plik doc 17KB)

Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

Data publikacji: 2018-04-17

Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego .

Załączniki:

 1. zał nr 1 do Zarządzenia (plik pdf 724KB)
 2. Wniosek rekrutacja (plik doc 52KB)
 3. Oświadczenie o zatrudnieniu (plik doc 17KB)
 4. Oświadczenie wielodzietnośc (plik doc 14KB)
 5. Oświadczenie o samotnym wych. dziecka (plik doc 15KB)

PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

Data publikacji: 2018-04-11

Szanowni Państwo,

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
profilaktyki zdrowia dzieci - Akcja Zdrowooczni.
Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz - Harmonia barw i kształtów.
Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
przedszkole
klasy 0-3
klasy 4-7
Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


Łucja Nagacz
Katarzyna Konewecka-Hołój
Michał Gomółka
PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

Życzenia

Data publikacji: 2018-03-29

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Życzą:

Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
w Kocmyrzowie-Luborzycy

Życzenia

Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

Data publikacji: 2018-03-21

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie
Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnychSensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnychSensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnychSensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"