Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Sposób załatwienia spraw - wybierz podmenu:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy

Data publikacji: 2019-05-21

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U.z 2018 r. poz.2096 ze zm),

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U z 2018, poz.1267),

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U nr 60 r. poz. 278, Dz.U. z 2018 r. poz. 2010),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( DZ. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2019 poz. 391) - dotyczy szkół branżowych

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz.1636),

9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.
Dz U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

11. Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.)

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)  do 8 081 zł.
-10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) 254 zł.

Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
- Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
- Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie
w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
- Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,  Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, wraz z wykazem, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
W szczególnych przypadkach:
- Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, ( jeśli jest kontynuacja u innego pracodawcy)
- Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

1. Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea10 za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Składanie Wniosków Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1).

Załączniki:

  1. ośwadczenie o poniesionych kosztach (plik doc 24KB)
  2. oświadczenie wspólnika spółki (plik docx 13KB)
  3. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (plik doc 14KB)
  4. oświadczenie o obowiazku skladania sprawozdań finansowych (plik pdf 43KB)
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik pdf 66KB)
  6. Klauzula RODO (plik pdf 52KB)
  7. Oświadczenie o otrzymanej pomocy (plik odt 18KB)
  8. oświadczenie rzemieślnika (plik odt 23KB)
  9. Wniosek o zwrot kosztów (plik odt 23KB)