Aktualności


Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

2019-02-15

Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
Grupa docelowa:
8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
- utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
Główne rezultaty:
270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

Dołączone pliki:


Bezpieczne ferie

2019-01-15

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

  2019-01-07

  W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
  Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
  Kocmyrzów 38
  w terminie do 25 stycznia 2019 r.
  Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

  Anna Szymczyk-Sierak
  Dyrektor CZE

  Dołączone pliki:


  Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

  2019-01-07

  W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
  W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2018-12-24

  Wesołych Świąt!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

   2018-11-30

   W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
   w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
   Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

    2018-11-30

    W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
    Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

    Dołączone pliki:


    Stan realizacji zadań oświatowych

    2018-10-26

    Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
    Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

    Dołączone pliki:


    Dzień Edukacji Narodowej

    2018-10-15

    Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

    Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
    Anna Szymczyk-Sierak
    Dyrektor CZE

    Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji